Selskabet for Udgiïelse af Kilder til dansk Historie stiftedes i Januar 1877 med det Formaal at fremme Studiet af Fædrelandets Historie ved Oflentliggorelsen af nogle af de mange Aktstykker, Breve, Kroniker og andre Kilder, som endnu hen- ligge utrykte eller ere mindre tilfredsstillende udgivne. Planen for Selskabet er den at betro Udgivelsen af de enkelte Kilder til et eller flere Medlemmer af Selskabet eller til Udenforstaaende, saaledes at de almindelige Regler for Udgivelsesmaaden vedtages af Selskabet, og saaledes at Udgivelsen kontrolleres gennem et af Selskabet nedsat Udvalg. Selskabet har hidtil udgivet : Kong Frederik den Forstes danske Registranter, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1879. Pris 5 Kr. Kong Christian den Fjerdes egenhændige Breve, udgivne ved C. F. Bricka og y. A. Fridericia. 1—7. Bind. 1878—91. Pris 57 Kr. 50 0 re. Codex Esromensis. Esrom Klosters Brevbog, udgivet ved 0 . Nielsen. 1880—81. Pris 4 Kr. Danske Kancelliregistranter 1535 — 1550, udgivne ved Kr. Erslev og W. Mollerup. 1881—82. Pris 5 Kr. Libri memoriales capituli Lundensis. Lunde Domkapitels Gaveboger, ud givne ved C. Weeke. 1884—89. Pris 4 Kr. Aktstykker og Oplysninger til Rigsraadets og Stændermodernes Historie i Kristian IV.s Tid, udgivne ved Kr. Erslev. I —3. Bind. 1883 — 90. Pris 17 Kr. Corpus constitutionum Daniæ. Forordninger, Recesser og andre kongelige Breve, Danmarks Lovgivning vedkommende, 1558 —1660, udgivne ved V. A. Secher. 1—6. Binds I —2. Hæfte. 1887 —1909. Pris 54 Kr. Aktstykker til Oplysning om Stavnsbaandets Historie, udgivne ved y. A. Fridericia. 1888. Pris 2 Kr. 50 0 re. Forarbejderne til Kong Kristian V.s Danske Lov, udgivne ved V. A. Secher og Chr. Stachel. 1—2. Bind. 1891—94. Pris 10 Kr. Repertorium diplomaticum regni Danici mediævalis. Fortegnelse over Danmarks Breve fra Middelalderen med Udtog af de hidtil utrykte, udgivet ved Kr. Erslev, William Christensen og Anna Hude. 1—4. Binds I. Hæfte. 1894—1906. Pris 16 Kr. Danmarks Gilde- og Lavsskraaer fra Middelalderen, udgivne ved C. Nyrop. 1 — 2, Bind. 1895—1904. Pris il Kr. 50 0 re. Aktstykker vedrorende Erik af Pommerns Afsættelse som Konge af Danmark, udgivne ved Anna Hude. 1897. Pris 50 0 re. Breve til og fra Kristoffer Goje og Birgitte Bolle, udgivne ved Gustav Bang. 1898—99. Pris 4 Kr. Aktstykker og Oplysninger til Statskollegiets Historie 1660—1676, udgivne ved y. Lindbœk. 1—2. Bind. 1903—10. Pris 10 Kr. Vitae Sanctorum Danorum, udgivne ved M. Cl. Gertz. 1908—12. Pris 7 Kr. Forretningsudvalgets Medlemmer ere for Tiden : William Christensen. Johs. Lindbœk. A. Thiset.