i l agXS 25 non tantum quovis alio fpiritu fimplici, & ¿pfo quoque aliquan do negiigentius rediificato, fortior eft & acrior (<0, fed etiam majores habet, non falfo ab em eri cono (f) ei aífertas, bal- famicas feu antiputrediuofas vires, quas eminentiori gradu eiTe illi certo deprehendent omnes, quibus ad condiendos frudtus, & a putredine defendendas animalium partes, aut ad chirurgi cas applicationes, uti quandoque Taffia placebit. — Rogitant tertie permulti, poflitne mitigari peracris & vere ingratus hujus tindiurae fapor ? PoteJft aliquantum addito iaccharo conico, de quo percolatae tindfurae unciae triginta duae, adjuvante leni, aut folis aut furni calore, folvunt uncias odfo. — Sunt quar to, qui edoceri optant, anne fimplici noílrae tin¿lurae praefe renda fit paiSm in tabernis medicamentariis jam officinalis ma gis compofita, quae, una cambiáis lacrimae Guajaci unciis, baccarum & frondium viridium juniperi fingularum -unciam unam, flipitum & gemmarum Ribis nigrae unciam dimidiam,& foliorum Trifolii fibrini drachmas duas, in TafSae unciis tri ginta duabus mergit? Non videtur. Praeterquam enim, quod, quoties fpecifica medicamenti cujusKbet virtute opus eft, regu la tenet, quo fimpliciu« eo melius (s); & fimplex nortra, ut fu- pra §. V. oftendi, omnibus indicationibus, quas proxima po-: dagrae omnisque arthritidis caufa exigit, plene fatisfacit, nul lisque ideo additamentis indiget: compofitam illam fimplici no- ilra, multo non 'tantum ingratiorem & n au feo fi orem fed etiam calidiorem reddunt indicata additamenta, quibus paene omnis tribuenda eftculpa, cur a multis minus bene iertur atque fim- plicior noftra, quod, praeter alios, quos de impenfius calefa ciente & exficcautc cj.us indole, conqueftos effe audio, inter D noftrates (e) ificmx I. c. p. 3j6. GEOF- (g) Sunt verba sydenhaui L c. FROY l. c. T. II. P-74J* p. fáf. if) Eptfl. 3. p. y-