T ' AMSTERDAM , bjj Ian Iacobiz Schipper op de Keyiers gracht Iohannis de Brunes I . C . EMBLEMATAof áinnc~tm * dí ; voorg - heflelt . In Beeiden , gh e dichten , en . Ireeder uy t - lcgß ittjh e ti . tût uijt - Jruckintjhe , en verbcterinjhe van VcrJchijJiti fit } Un ûtijer e eu we . 'Den ti . 'r . 'ílcr ; . Iruck met íiüum'C pîaetcn en eett^e ZeJefp