ÄsnFrochovnKargldo Homnghes . OUues tyndere : - * 2Cjr Uevomnk Dleck do mr^lr doer was^ do hadde Frocho crstended * \ hcrjchop des mereedar hc allctyd gro te j'chaoe ii4 w . rc ) mc tüpant makede nye echrefcop vn dar haddc je incer le»e co rvc w ndöscop fit eho »ucnde L>ama do qua Harald de mgher was dar ft> vi ) de f ( ? s ( if i - yööetc de nette wyff yaddc vi» wä mu : cn aUce dar he ouer q»ä dae vo : d : 6t dem b : o9 ^frorho vn b , ghöde en ro harc^de wyue beghuden ot vno langest co Hope to tuende so dar de mänes de co Hope ptege ro wezede vn haddc gude cndtach« de rvowc rwed : echrtch so dar de bät V rechte lene to dtote rvar^atze do Lrorho fach dac he gas vo - fma der wäre do : ch des dioders fchmede wert wylU - fo bcjotdede he enevä jmc knechte de ene mo : dcde he meutc - do dae gheschen was vp dach fme boDeyt mchc apedarwoide jo «no - dcde he MUkkdctneche V^vpogr heD en , ch^ldygye^ jolech he »cy v . ag ! ) e oaer al jm ryte & : ( inert d ? oö hedoe ge n»«d« »ncndae halp e tt nich - vcie he wäre allitc tvM medc be«3hcXV : nt : IS iroi - 5 de konli»t vä Z0t lade viaghede ene w & - faa ai & it hadde b$c gejlaghi vn^cde ein voit he v : agcve na de dingh« de em wol bekac wcre dar na joch e x mo : S ock na Harald ? kmderen Harald« pn <s^ldanü de he ofc wo»de do der Hebbeln« de »ene de se werö ghedä ro bewarcd« denddede se M5egrokerbehkd>>che^ wete he nam Bvylues voee^vn jtopjxde d i ? mcde in dem sne effe dar wult } < iopen heddi vn iir do ener mazhet tyrtf