S5S Het Masker ZI et eins boe dit Onnoozel Lam Elyft zitten ßapen in de vlam ! Op , op , lief Kind > 7 is al in brand s De vlam onflekt aen alle kant ; En ligdj bier nog zoo en ronkt » Daer't vuer tot aen a rohken vonkf 9 Den brand die groeyd al even zeer , * T is geenen tyd van ßapen meer• Op , op , oft blyft gy langer hier , V Zielt jen raekt - nog heel in 't vuer . Gelooft het my , by word verra ft , Die op ite vwiken niet en paß , En ziet eetis wat een botte Maert , Als Z . J de keers n'tet viel b ewaer ti Wat fe met al fpeels en maekt , ■ Boe ligt ten buys in brand geraekt , Wanncer outrent de» ftroeyen tas Alleen een vonk . gerezen was , Maer waer is dan zoo flegten boofd ; En van zyn zinneri z , oo ber oofd\ Die niet en vluçt »'et alle magt Eer dat zy in het vuer verftnagt ! Eylaes ! lief Kind , bet gaet alz . 00 ; Maer 't here vonkt eer mg als het ftroy , Wat is bet meer als een en fpronkl Wat is bet meer als eenen dronkl Wat is bet meer als eenen lonk ! Wat is bet meer als eenen vonk ! Ja e eenen rook> en anders niet , Daer gy het bert dan branden z . iet , Zegt pens boe haefl dat Jvuffer vidi ! Van jonker vlam onfteken was ! Eetí dertel oog , en lojjen praet , Eet\ z . otte lach , een vriend gelaet , En e * n dat , 'k en weet niet wat , f D * ' jonkheyd die is baeft gcrat T en if dan geenúnts dat u dienti m