==«8 & ! - _=^ 75 Hylldi , hyldti , hyllda , flaar , eller ssltrr Kisd af TttNt - Klif , kl eis . klifa , flftrtr , iltm kryber i Skiul . Klö'ck , klöck , klöcrjvn , v fcragfr 0uf , klukker . Kni , kndtt« , kni , kan , formaar : som mi , matra . Skz , flceda , fki , og Heed , fkadda , ( kedia , bestaVlger . Skep , fk6j> , fkepia , stuber , danner . Skolli , ikollda , ( kolla , er ltt , sv«ver , flyder oven paa - 8 „ yd , lnudda , siiydia , gaacr hastig afsted . 8ryp , ttaup . rtujia , vender op ad , reifer i Veirtt . Svcllr , fvallt , iVcllta , doer , forsvlnder : soUtia , dsd . 8 ) li . s ) üa , Händler , forretler . Ogsaa i Prosa . Tx , t * Ja , tii , flaaer bl , rorffer Haandtn . . l'fga . vise sig , laane sig til at gwre noget . Vcr , varda , vcr'a , oinglver , indslutler . Ogsaa i Prosa . Vcxi , vcxra . foroger , sormeerer . ^ ) vrr , j . var . ^ue . 'ra , gat'tr , glider afSred , item forsvlnder ; f>orrinn , gaatt forgaaet . §• 5 - Disse og saadanne fTecrc TidS«Ord , so in for storste Deelen ei mee» re sorckommc i de Gamleö hverdaglig Tale clicr ubundcn Snl , crc ikkun at finde hvS Poeterne , der faa gierne udfogte de sicldnestc , de mindst bu kiendre Ord og Bencrvnelser , for ar oplofte dereS VillighedS - Vcrrke over mcenige Mands Forstand og Sm . ig . Del er dcrfor Digtene ifarr , hvor nian kan venre ar finde anfeelige Lcvningcr af vorl gamle Nordens Sproqc i de her allecne forvarede Ord og Tale - Brug . H . 6 . Hvad sagt er om Tids - Ordene kan og for en Deel gieldc om de poeliffe Parlikler , ligesom Tids - Ordene , hvilke crc uden Tvivl laante af al» mcen T^le , efterat dc forst der vare komne af Brug . For Ex . * K 2 »> itte