Indledning . xv Stilen og Sproget betreffende , Häver jeg vel sogt at giore mine Losere alting flort og forsiaaeligt , ved at sige hvad siges sknlde paa eit t mine Tanker dcrttl best og beqvemmest Maade . Men dermed for« svares ei nogle rnaaffee rnod den vedtagne Skrive - og Tale - Rigtighed hist og her indlobne Feil , som jeg dog haaber ei findes af sior Betyden - hed , og lade fig undffylde deelS med indfodde Skribenterö ustadige og forfaavidt ofrc misledende Brng , deels med den danffe SproglcrreS endnu ei gandske hcrvede Mangel paa Visse fornodne og fnldstandige Regler , nagtet vore fortiente tcrrdes Tid efter anden derpaa anvendte Flid , som saavidt Häver lykkelig naaet sit Oiemeed . Men om Kg end tankte at have givet min Afhandling baade i en og anden Henseende al mnclig Fnldkommenhed , saa knnde dog neppe Venne Tanke love mig det AlmindeligeS Bifald , ved er 'Arbeide , som formodentltg bkiver lidct antaget hoK Mcrngden , og hvis Agtelfe til - declö , om ei gandffe , Hanger af de Lcrrdes heel nlige Foresiillinger . For Er . Clstere og Fordere af SkaldeneS Sange ville med rette finde m : g for kork , saa oste de savne en fornoden Oplyöning , eller visseBe« markelser , som her dnrde fnndet Stcd . Andre som ei giore vor gamle kitt»ratur til dereS Saa , opholde fig maassce ovcr der som er wert« imod , og ci sielden finde dereö Taalmodighed satpaaProve , ved vidtloftige Anmeldelser af Ting , som dem ville syneS saa gandsse undvcrrlige , og aldeleS ei anvendclige for vore Tider . Qvid dem : qvid non dem ? renuis tu , qvod jubet alter . Und -