Jndledntng . xiu Alle til Beviis af Poeterne anforte Steder gives nasten ordret paa Danst i Prosa , ved hvilte» Leilighed Laseren feer her og der ind - stroede nogle gamle Ord , dem jegfandt beqvemme til mitBrng ) og alletider ligefaa antagelige som meget stemmet i vore Skrifter og dag - lig Tale , dog Häver der ei altid vel ladt sig giore at udtrykke ret sä vi - vum de poeriste Billeder , hvilte , endog fmutte i dereö medfodte Skikkelse , vilde ved cn snaver Omkladiiing faaet et vanheldigt Ud - seende' Hvor dette forekommer , maae jeg bruge til Forsvar , hvad Beda figer om et Stcd af Ccrdmolls bibelffe Paraphrasi : " Hic eft fenfus , non autem oriio ipfc verborum , — ncqvc enim poflunc carmina , qvamvis optimc compofua ex alia in aliam llngvam ad verbum finc detrimento fui dccoris & dignitatis transferri . , , Til Erstattung Häver jeg ei allene ledsaget Overfcrttclfen , hvor det beHove - de med körte Aiimcrrkiiingcr over Visse Ctederö historiste Anledning , men ogsaa for de Lcrrde , fomonste sig . nogen Kundsk . lb om Digterfpro - get , tilfcict cn üben latinjk Ordbog , hvor man finder de her forekom mende Ord og Malerier , dem isar som ei tilfulde künde forstaaeö af e>i fri Overfrltelse . Enhvev begriber , at et Arbeide asdenne Bcffassenhed , Häver Häver med raget T«d og Umage , »aar jeg ffnlde , nden Forgcrngere og Hielpemidler , selv samle sige og ordne almig as Nyt : hvilket allene maae vcrre nek til min Undsfyldning , om noget , al Flid og Forsigtig« heb nagtet , tan vare forstet derved ; rhi hvo vil vente et Vcrrk af riat og frugtbart Evne ved forste Forsog i alle Deele saa fnldkommet , at det flden ingcn TEndringer , ingen Forbedringer . ffnlde trange til ; Ordfproget siger : Forste Gang sieldcn fuldgiort ; ( Neü fruwüuiä ltendr til umbotar ) . h 3 Ws v * r ' . .