4 xii Indlcdntng . Iblandt dem so in ^at»c giert Forsog paa dct Slagü Arbeide og fkrevet noget om den gamle Poesie , enten sarfftlt eller indlemmet i an - dre Afhandlinger , crc folgende : Duirderg de Scaldi« . veterum Hyper - boreorum ; Wettcnstccil de pofifi Scaldorum fcptentrionalium ; ^ ( l'Clfon de primordiis & incrementis po£feos Svccanar ; jtCClCl't prolufio de Scaldis fivc poCtis gentium arftoarum ; M . OlüVlUs de poeli anriczva Oanica ; WollUlUs de licceiarura runica ; Ste - phanius in Notis ad Saxonem og endnn andre fleere , af hvilke nogle forhen crc navnde ved cii anden Leilighed . Alle disse erc blevne siaaende saa at sige ved det ndvendige , og Poesien mindre vedkom - wende , for Er . vore Skaldeö M ? ngde , Stand og Anseelse , dereö Natnrgaver , Fardighed , Tankemaade , Sandrnhed m . m . have der - imod saare lidet sagt om Poesiens rette Art og Egenstab angaaende Reglerne , Versarten , Sproget , Foredragömaaden , hvilket alt her gioreö til enHovedsag . Efterat jeg havde ndtcrnkt og samlet per lancem 5amram , hvad som angik mit Formaal , kostcdc dct el mindre Overlcrg at satte alt dette nd fra Hinanden , og siden at feie der an efter en viö Plan ved Udarbcidelsen . Baadc ved de storrc og mindre Inddelinger Häver jeg havt cn god natnrlig Orden for Oine , som henviistc hvcr Ting til sic rette Sted : og sorsaavidt troer jeg neppe saadant er Arbeide knnde faaet cn anden dertil bedre passende Indretning . Til Feil maae dct ei regneö , at Visse Ting berorcS öftere end eengang , da dette moder ikknn sielden , og er stcet med beraad Hu , hvor en Gientagelse var i forstiellig Hensigt nodvendig , og fleere Steder gave hver paa sinMaa - dcAnledning dertil . Alle