Indledntng . xr dct mneligt , bore Fadre selv , hvis Dyd ogTapperhed derbed Häver vmldet et uildfletteligt TLrcminde , og nndgaaet Hines Skicrbne om hvilke Poeten siger Larm . IV . Oda 9 . Vixcre forte« ante Agamemnon» Multi ; Ted omnes illacrymabilc * Urgentur ignotiqvc longa Nocte , carent qvia vate facro . Paulum fepulta : diftat inertia : Celata virtus — Dette sidste fornemmelig , jeg meener den historisse Kundstab , Häver bragt Nordens Digte og Digrekonst i fortient Anseelse hos man« gc , baade «den - og indenlandste Larde , samt forlcrngsi opvakt der On - sse , at see cn udforlig oplysende Bcssrivclse om dcns Art og Beffasscn - hed . Dct Konqelige Videnstabernes Selffab saae og dcrhcn , da det Aaret 17 fi 2 ndsatte folgende Priiesporsmaa ! : Monßmrc indokmpoe - feus Jcptentrionalis antiqvß - , in ejus a Grxcii Roman nqve Jtfcrepan - tiam inqvirere , tum in qvo cum Anglo - Saxonica prifcajve ca eonveniat velfecus . I Anledning as dcnne Indbydelse er n< ? rvcrrende Asl ? andlittg enl Nordens gamle Dlgtckonjt ( saadan som den findes her ) forst op - sat , men siden noget foroget og omarbeidet , ikke saameget i Hensigt til den belovede PriiS , som af en mindre intstrcrnket L» ) st , at lcvere vore Oldelffere noget cfterretteligt og ndforligt i cn Materie , hioind« til Ildct öplyst vcd dct som findcS fagt derom tilforn . Iblandt >