Indledning . ix At nogle Larde , en VenusinuS , en Huetius , en Schtözer og vi st nof cndcel andre af bisse Ttder , ci finde vor gamle Digtckonst cfter dcrcö Smag , tunde vare meget undsiyldeligt , naar de ei paa dcnnc svage Grund opkastede dem til stränge Dommere over eu Ting , som allermindst Hörer under deresDomstol . Betanke vi K'rigs - San« gcneö idelige og hyppige Periphrase^ , SynchyseS , Mcronomasias cllcr , som It're giver der , Antonomasias , alt sammen hos andre Dig - lere heel sieldent og uscrdvanlig» , saa er det ingen Under , atfligrei synderlig anpriser sig i tcrc ) Otnc , som allecne svgc andre PoeterS meer gcrngse ^Lelralcnhed , men kiende ei , farrrc dcrfor ci Heller Priis paa , vorcö Ord - Malerier og Billed Stiil , hviS Skionhed ci strar bürde sorkasteö og ncrgtcS , fordi grcrste og romcrste Digtere maatte syneS ar have bedre anvendt dereS Vllllghcd . Häver cndog cndcel af den Nordij ? e Poesie , som jeg sagde for , en viS Mangel paa phrlosophist Pynr og Ziirlighcd , som csrcr Ho - vcd - Anlaggct her ci vel findcr Srcd ; saa viscr dcn sra en andcnSyns - punct sine Forticncster , hvilke nodvcndig maac kicndcö , naar man vil bcdonnne og fastsatte dens Vard . Af alle , endogsaa Fremmede sclv , som nogcnlcdcs sorstaac sig paa disse Sange , lcrscs de med tyst og Bchag ; icgvil sige de gode , thi noger sier og maadeligr kan finde med iblandt : Skaldencs muntre ogmandige Sliil , Tantcrncö idclige Flugt og Forandring i omjkrivcnde Vcnavnclscr , ja Forcdragct fcii> med , som indfictrcr Ord og Tailkcr i hvcrandre , ndcn ar giere e» ovcr Stescr Mce - ningcn nrilgcrngclig ; alt dctte narer , sliaroer , sorlystcr Esrertankcn , og tilvender sig stedse srist Opmakksomhed . De : hcder : Varierzz tlclccliat . 6 Ilagtet