210 NANCY Ungar , monsieur de Nolhac , ocksà funnit ett af de ifrägavarande konterfeien af Stanislas i detta Baby - Ion af porträtt . Men när nu gammal klockarkärlek tili Callot , öfver hvilkens folkvimmel och aflägsna , ljusa horisonter jag drömt sedan barnaáren , forde mig tili Nancy , hade jag ocksà bitanken pâ att framleta ännu ett par pasteller af den äldste af vâra i Frankrike berömde , mâlande landsmän . När man efter att hafva genomfarit ett för Frankrike ovanligt nordiskt landskap , som Vogeser - nas närhet gifver höjdram och friskhet , träder in pâ Nancys gator , med Callot i hufvudet , är in - trycket en stor tnissräkning . Hvad här än finns , medeltidsminnena äro icke mânga . En gammal tung stadsport , icke olik Lübecks , med lothringerkorset öfver hvalfvet , och en enda flygel af Lothringer - hertigarnas en gâng sâ enorma slott äro sä godt som de enda kvarstäende byggnaderna frän denna tid . Och öfver dem hafva flerfaldiga restaureringar , nödtvungna särskildt pä grund af eldsolyckor , bredt sin kyla . Icke ens slottets berömda portal , »La Porterie» , ett mästerstycke af sengotisk spetsknypp - lingskonst i sten , har alldeles undgätt moderna tillsatser . Gär man pâ aftonen i mörkret och fanti - serar i detta gamia kvarter af Staden , vili man till dessa byggnader ocksà lägga en imponerande gotisk dôm med mäktigt torn , guldgnistrande takryttare och i förgylld brons gjutna evangelistsymboler fram - för den stàtliga fasadens tre portaler . Dagsljuset förjagar dock denna illusion . S : t Epvres kyrka visar sig dà vara ett modernt verk , men i hvarje fall ett lysande sâdant , en af de mest storstilade