STOCKHOLMSNATUREN I SVENSK DIKT 255 inledningsstycke , med hvilket hans första berät - telse , »Förvillelser» , begynte , hade nâgot i detta hänseende elektriserande — det var en stämning af töbläst kring Jacobs kyrka , hvilkens klockor ringde vid en gammal diktares begrafning . Än starkare har han àtergifvit sitt eget lifs Stockholm i »Martin Bircks ungdom» . Den begynner med att i barnaerinringens drömslöja skildra samma holm , som Strindberg framställt sâsom man , det gamia Ladugârdslandet med sina af trädgärds - täppor brutna gator , och den slutar med Öster - malms Stockholm . Den formaler gamia tider och gammal gatlysning med storstadens elektriska ljus .