DEN RETROSPECTIVA KONSTUTSTÄLLNINGEN 57 trolofvade , lcfvande i armod och fângenskap i det hvita , okända Ryssland , alla de tallösa saknade , förlorade och försvunna . Gâ sedan frân detta porträtt af en sörjande men upprätt kvinna , som med nàgot af en mans behjärtade resignation lagt banden mot bröstet , till mâlarens jämnt trettio âr señare utförda bild af Arckenholtz . Ty detta porträtt är , som man ser af Mäyrs stick , mâladt i Cassel 1753 . marées hade dà förvärfvat en stor ryktbarhet i hela Tyskland . Han hade själf öfvergätt till kato - licismen , och d'et knappa , reformerta allvaret i skildringen af amiralskan Appelbom har efterträdts af en koloristisk , världsglad rococoton . holtz stâr framàtlutad med ett pappersark i handen , klädd i guldbrunt siden med fina valencienner kring en skrifvares och en lärds hvita och nervosa fingrar . Hans ställning är en talares , som ett ögon - blick sett pâ sitt koncept , för att därpä eröfra sitt auditorium med den sakliga ironiens och den tillspetsade frasens kraft , och hans ansikte är ladt af en öfverlägsen resonörs högdragenhet . Det är en partigängare , en riksdagstalare ; han kunde stà sâ i riddarhuset eller nágon annan af tidens tallösa utskott och kommissioner . Och hvad är det papperei handlar om , i hvilket han nyss sett ? Gäller det växelbalansen eller ett nytt förslag om schäferier ? Är det ett memorial om lyxens nytta för en »policerad nation» eller själfva den stor - politiska sekretess , för hvilkens skull han själf rätt nyligen liaft obehagliga duster att utstâ ? Det är frihetstidens Sverige , som skrifver historia i stället