SVENSK OCH FRANSK MEDALJKONST UNDER 1600 - TALET . Under de sista decennierna har en rad stâtliga arkivpublikationer utkommit , §om bragt i dagen eil myckenhet material för studiet af Frankrikes konstlif och konstutveckling frân medeltiden ända upp tili revolutionen . Tack vare dessa arbeten bör - jar man fâ en öfverblick öfver den storartade rike - dom af all slags konst , som alstrats och kapitaliserats ¡ det urgamla konstland , hvilket med fog kallats »artifex Gallia» . Dessa nyutgifna dokument be - stâ framför allt af inventarier och räkenskaps - böcker , och de omfatta sä godt som heia den franska civilisationen allt frân gotikens dagar . Dock , särskildt ymnigt hafva dessa källor kommit oss tili handa och utgifvits frân »det stora seklet» . Medan det förut varit en lyckträff när en eller annan längre dokumentserie bevarats — blott genom en kompilation af en peruklärd frân 1600 - talet , André Félibien , äga vi t . ex . nâgon kännedom om räkenskapsböckerna för huset Valois' stora byggnadsverk , Fontainebleau , Louvren och andra — blir mängden af bevarade och fortlöpande hand -