226 NORDISK LITTÈRATÛR täristiker och med djupa och själfulla grepp pâ svenskarnas lynne . Till dem har nu senast sällat sig Vilhelm Andersen med sin framställning af »Bacchustäget i Norden» , hvilken — sâsom man kan förstä af titeln — afgjordt mâst skänka brorslotten ât vâr poesi . Ty Bacchus är ju , man säge hvad man vili , den ende af Olympens gudar , som verk - ligen dyrkats i detta land , och det med bâde rikare liturgi och djupare andakt än annorstädes . Den oförskräckte dansken har sâlunda trängt in i själfva den svenska diktens tabernakel , och ensamt af den omständigheten vore man pliktig att dröja vid hans vackra arbete , äfven om det icke pâ samma gâng vore ett sä lämpligt tillfälle att förorda hos alla intresserade en skriftställare , som sannolikt hos oss är ganska litet bekant , fasi han utan frâga hör till nordens talangfullaste i denna stund och därtill är en fängslande tidstyp . Ty Vilhelm Andersen är en synnerligen äkta son af den moderna tidens förmälning mellan vetenskap och dikt . Skarp - sinnig filosofisk metod och medfödt diktarsinne smalta hos honom samman och hophâllas af en s°lig och bred personlighet , synbarligen mycket nationellt dansk i sin estetiska hänförelse , sitt friska — för en stiliserad svensk ibland kanske en smula burschikosa — humör , sin frodiga naturlighet och själftillit . »Bacchustäget i Norden» är det sista af en läng rad utmärkta arbeten , och ehuru det pâ grund af ämnet äger en företrädesrätt tili vârt intresse här hemma , näppeligen Vilhelm Andersens mest bety - dande . Boken bestâr af en serie föredrag , med en