VII . HELM ANDERSEN 225 VILHELM ANDERSEN . BACCUSTOGET I NORDEN . En svensk litteraturhistoriker , som betänker , med hvilket kärleksfullt iiitresse Sveriges äldre dikt - ning i Danmark studerats och tolkats af kritikens och iorskningens yppersta , mäste känna bâde tack - samhet och en viss blygsel . Lika känd som den nya danska litteraturen , de señaste ärtiondenas och dagens , hos oss är i alla läsande kretsar , lika okänd torde äldre dansk poesi vara . Af fackmännen själfva liar ingen , hvad jag vet , ägnat nägon dansk klassiker ellcr nägon period af äldre dansk odling ett special - studium , medan ju frân danskt häll verkligen epok - görande verk kommit öfver Sveriges nationaldiktare . Utan att tillbaka tili Heiberg , erinrar jag först och främst oni Georg Brandes , hvilkens Tegnérbok — malgré tout — är ett mästerverk , den första mänskliga och i stört sedt kongenialiskt träffande bilden af vâr diktkonsts främsta personlighet . Valdemar Vedel , SOm genom sin börd äger rot - trâdar ocksâ i Sveriges jord , liar ju sedermera gifvit den första monografien öfver vár svenska romantiks utveckling , en skildring , rik pâ fina karak - 15 . — Levertin , Nordiste litteratur .