214 NORDISK LITTER AT VR c . m . norman - hansen . nordost til ost . Af fint skurna , moderna danska pennor finnes en hei rad märkliga skildringar frân Ryssland . Mest bekant är väl Georg Brandes' lysande arbete , i hvilket tsarriket ses i ljuset af sina litterära tioner , vid skenet îrân sina egna stora samfunds - belysare , den slaviska världens andliga topografer frân Gogol tili och med Tolstoj , och det behöfver näppeligen tillfogas , att det öfver den Brandeska framställningen hvilar den mäktiga , ljusa klarhet och den kritiska och intellektuell hänförelse , som är hans storhet och hemlighet . Men äfven fiera af de lattare hâllna danska skildringarna förtjäna att minnas . Jag erinrar främst om Thor Langes ypperliga stämningsbilder . Författaren , som i mânga âr lefvat i Ryssland och ännu i dag vistas i Moskva sâsom lärare i klassiska sprâk ( han var elev af Madvig ) , har utgifvit fiera band af poetiska mâl - ningar frân Ryssland , hvilka inom de smâ ramarna röja den intimaste uppfattning särskildt af naturen i det rike , soni blifvit Langes andra fosterland . En briljant och utsökt öfversättare tillika , lâter han alla de gamia slaviska folkdiktçrna rinna som friska