136 NORDISK L1TÏERATUR SOPHUS SCHANDORPH . GAMLE BILLEDER . Den , som i högsommarvärmen vili hafva en godlynt roman med gamnialdags bredd och mun - terhet och därtill kan fördraga en stark dosis saftigt , fast föga finkänsligt danskt skämt , bör läsa Sophus Schandorphs señaste , i fiera hänseenden goda bok , »Qamle Billeder» . Den klassiske danske humoristen har under de sista âren fâtt träda nâgot i skuggan för yngre talanger af samma lynne och familj , men med en modernare , lättare teknik och mer stilistisk snits och fiffighet . Särskildt har Gustav Wied slagit den äldre skriftställaren , hvilken han kan kalla sin andlige fader , en smula ur brädet med sin groteska impressionism , sitt ungdomligare och hvassare humör . Men om man âter tar fatt , i en bok af Schandorph , blir man likväl slagen af hans flamländska konst . Det är en komikens klassicitet i hans verk , som ändock ingen af de yngre nâr frani till , trots mer elegans och kvickhet . Urfrodig som en bördig dansk slätt är fortfarande författaren tili »Uden Midtpunkt» , »Thomas Fris's Historie» och sâ mânga andra , af trygg humor och