72 NORDISK LITTERATUR GUNNAR CASTREN . frans michael fransen i finland . Frân Finland liar denna vâr kommit en aka - demisk afhandling , som lifligt mäste intressera alla , hvilka sysselsätta sig med svensk litteraturhistoria . Det är Gunnar Castréns vidlyftiga disputation , »Frans Michael Franzén i Finland» . Det saknas visserligen icke föregäende undersökningar öfver den i sitt slag enastâende skalden . Lagus i land och hos oss framför allt Ljunggren och Wirsén hafva utförligt och kärleksfullt skildrat lians lefnads - öden och studerat hans diktkonst . Men särskildt de bâda svenska minnestecknarna hafva i sina eljes förtjänstfulla framställningar betraktat Franzens poesi ur sä utprägladt akademisk synpunkt och vid teckningen af hans ungdoms kollisioner med Svenska akademien — kollisioner , som voro farliga , för att icke säga ödesdigra för en poet med Franzéns svaga karaktär och oändligt lätt pâverkade indivi - dualitet — varit sâ mâna om den heliga akade - miska areopagen , att det icke skadar , att ämnet upp - tagits pà nytt af en utomstáende forskare . En vidare , friare syn , en mer modern psykologisk metod ut - märka ocksâ Castréns i mânga afseenden beaktans - värda bok om Franzén .