WERNER SÖDERHJELM 71 eposen , är en liten hopställning mellan Runeberg och Tegnér . Runeberg liar ju , som bekant , genom sin orättfärdiga och ohâllbara kritik af den svenske mästaren sä godt som nödvändiggjort en dylik sam - manställning . Om jag här som slutord just fram - häfver denna jämförelse i Söderhjelms bok , är det därför , att den synes mig sä väl karaktärisera den vackra och fria andan i hans verk . , Han ser pâ de báda skalderna visserligen som én landsman till Runeberg — en äkta svensk ville nog , âtminstone är det min mening , lägga än mer i Tegiiérs vâgskâl — men med den klarögdaste rättvisa och vetenskaps - mannens milda och fördomsfria kärlek tili sannin - gen . Fast Runeberg bief en magister , künde han minst af allt vilja att man skulle svärja pâ magisterns ord , och det kärlekens , beundrans och frimodets verk , Söderhjelm skrifvit , är den bästa gärd land pâ jubileumsdagen kunnat ägna sin national - skalds minne , 5 fel ) ruari 1904 .