MIKAEL LYBECK . I . DEN STARKARE . Mikael Lybecks tili julen utkomna roman , »Den starkare» , har i Finland väckt stört uppseende och hälsats som ett afgörande genombrott i författarens litterära utveckling . Denna bok är ocksâ en stor öfverraskning . Den , som känner Lybecks före - gâende , nog välljudande , men ganska poesilösa lyrik , den , som läst hans med en orolig och obehärskad impressionism berättade noveller , väntade knappast af hans hand ett verk af sä fattad konst och sä mäktigt allvar som denna nya , dystert fängslande roman . »Den starkare» har styrkan icke blott i titeln — det är ett osedvanligt kraftigt verk , ned - skrifvet med nágot af en tragikers skärpa och svár - mod . Som en allvarlig , rak , nordisk fura , bärande vintersnöns tunga borda utan att böjas eller vackla , reser sig denna bok . Pâ fiera âr har icke frân Finland kommit ett sâ till byggnad och utförande mognadt arbete som denna korta berättelse , af hvilken utan möda ett verkningsfullt drama skulle kunna timras .