260 svensk lîttf . ratur öfverraskningar och lärdomar erbjuder alltid histo - riskt Studium — och med intresse är det man tar , att i de blifvande delarna af Lundegârds Marga - reta - cykel se speglade den första nordiska samman - slutningen och speiet af de hemlighetsfulla krafter inom de tre folklynnena , som âter upplöste den - samma . 20 ( deeember 190ä .