TILL CARL SNOILSKY 251 Sveriges karta , där den lyriska topografien för hvart ögonblick öfvergär tili hög relief . Det är af den utomordentliga , aldrig slappade kärleksfullheten i dessa dikters konstnärliga gestaltning , som man kan mäta graden af denne svenska konstnärs och svenska adelsmans lidelse för sitt fosterland . Hvad Snoilsky lefvat vidare utöfver hvad här ofvan skisserats , är blott en fortsättning utan för - nyelse , utdragning af redan gifna linjer . Hvad Snoilsky diktat utöfver de uppslag , som här an - tydts , är en efterblomstring , oväsentlig för den , som vili se honom i eftervärldens belysning . Ett drag af torka och stillastâende vidlàder nog hans señare lefnadsârs diktning . Om hvilken lyriker gäller icke detsamma ? Och hvilken har ärligare , mer karak - tärsfast hâllit sig ¡nom sin naturs gränser än denne man , hvilken in i sin sista samling bevarar sin histo - riska lapidarstil och sitt kristalliskt slipade , frân ail symbolisk romantik kemiskt rena sprâk . Liksom hämtade frân en historisk inskrift verka ännu stro - ferna i den slutvignett , som lyktar Snoilskys diktar - gärning , slutvignetten till ett praktverk öfver Sverige , och hur stark är icke i sin lakonism denna hans sängmös sista hälsning till den svenska tallen , lan - dets abbreviatyr : Du tall bland grâa bergen en seg och stolt natur , alltjämt du hàller färgen i bâde ur och skur . Du ännu föreställer det folk , du kände förr , dig sista bladet gäller , du utpost för vâr dörr )