TEGNERS UNGDOMSUTVECKLING 219 och dock sä rikt slipade och ljusbrytande berg - kristall , som var hans själ ! Och hvilken ständig känsla af att finna orden grâ och blodlösa för att skildra denne ordets mästare , som hunnit längre i fraga om sprâklig glans och konkretion än nägon annan nordbo , och i hvilkens hand orden lâgo ej sâsom biotta tecken och skuggor , utan med tingens egna kroppar , färger och konturer . En skald behöfves tili sist för att tolka den stora , glansfulla stämning , som trots all yttre hän - delselöshet hvilar öfver hans lif , som ocksâ det är en Frithiofs saga med ungdomsjubel , vikingatrots , förtviflan , strid och ack ! sä vemodig och dyrköpt »försoning» . Sä väljer man gärna i stället en enda sida i hans natur , ett kortare skifte af hans lefnad , i hopp att förmä skänka dessa begränsade uppgifter den fulla och heia belysningen . Det är ocksâ en âter - gâng till ett noggrant Studium af texterna , som Tegnér - forskningen i närvarande stund kanske främst behöfver . Ett anspräkslöst försök ât detta häll är denna sammanträngda skiss öfver skaldens allra första — hans sä att säga förhistoriska period — ett utkast tili en teckning af Tegnérs Sturm und Drang , utom pâ de tryckta aktstyckena hvilande pà det otryckta material frân denna tid , som finnes i Tegnérs - samlingarna i Lund . Det är alltsâ Tegnérs ungdom , skiftet mellan 1798—1806 , frân de första bevarade dikternas datum „ till hans äktenskap med hans ungdoms älskade , som jag vili belysa . Att det sistnämnda âret verkligen är ett gränsär , därom äro alla hans biografer ense .