FREDMANS EPISTLAR 143 Fredmans , profetens , egen födelsedag . Fiera af de nu bland Fredmans sânger tryckta dikterna hafva nog ocksâ skapats och tänkts sâsom epistlar . À andra sidan synes Fredmans sorgliga griftkantat öfver afvikne Kihlberg , »Pharaos bagare» — episteln 58 — Ursprungligen hafva hört tili de bacchanaliska ordenskapitlen . Den salig döde benämnes ju hög - tidligen »ordens - officiant i templet» , han förekommer ocksâ »officierande med asken» vid Bacchi riddar - slag , men icke annorstädes i Epistlarne . Förhällandet är sâlunda , att Bellman för mans epistlar utvalt sina bästa och fullödigaste ska - pelser , och hur nogräknad han varit vid urvalet , det lär oss tydligt en annan omständighet . Af en handskrifven inledning för en förberedd , men aldrig utkommen upplaga frân âr 1771 veta vi , att lingen dà var beräknad tili 100 epistlar . Icke desto mindre stannade ju talet vid den fullständigt osym - boliska siffran 82 , och det fast nära tjugu ârs alstring kommit tili , när den slutüga redaktionen för tryck - ningen företogs 1790 . Sä stör var skaldens ( och hans râdgifvares ) granntyckthet , när det gällde att gifva nâgon af de Bellmanska sängerna hederstiteln »Fredmans epistel» . Anade han och Kellgren , som bistod honom vid utgifningen , att denna diktcykel skulle blifva den svenska poesiens dyrbaraste och heligaste verk ? Noggrannheten vid frânskiljandet af allt apokryfiskt skulle nästan lâta oss förmoda nâgot sâdant . Fredmans epistlar är sâledes själfva blomman af Bellrnans skaldelif , ocksâ sysselsatte de honom sä godt som hela hans litterära lif . Det är icke