78 MAGI STRARNE I ÔSTERÂS lian för lifvct fjättrade som sin fânge med dct gamia armbandet , hvilket hans fader för en half människo - àlder sedan , innan ännu namnen bedragare och förfalskare stämplade hans panna , gifvit ât sin ungdoms älskade . »Dieu vous garde , » upprepade Erland sakta . Men nu slog modern an en glad ton . »Aftonsängen är öfver , barn . Nu skola vi roa oss . Vi skola dränka nötter i punsch och steka äpplen . » Men Erland och Karin sutto tysta bredvid hvar - andra och betraktade i smyg fru Strâles bleka panna under det svaria hâret och hennes magra händer , som . nu fattade ett sticktyg och tvungo de mjuka maskorna in i sin söm med de blanka stickorna af stài . VII . Det var supé med dans och konsertafdelning hos den man , som inom det eljes i det förflutna gärna uppgâende Österäs , företrädde den nya tiden och den moderna andan , fabrikör Smith . Han var ortens storkapitalist , och den urâldriga Mälarstaden , hvilken förut i allmänna medvetandet uteslutande hängt samman med namn pâ katolska biskopar och lutherska reformatorer , började numera , tack vare hans om den fosterländska industrien förtjänta arbete , ocksà förknippas med Napoleon Smiths margarin .