MAGI STRARNE I ÖSTERAS 59 om , hur mycket du de sista decennierna vunnit i godt rykte och borgerligt anseende . Nâgra hundra âr har du behandlats som afskummens afskum , och människorna hafva diskuterat din kropp och dina skandaler , som om de betalat biljetter tili dina representationer pâ teatrarna , haft tillträde tili din sofkammare eller âtminstone känt din kammarsnärta . Nu kommer du därför antagligen att ett par hundra âr hyllas som hjältinna och helgon . Redan skildrar en lärd dig sâsom en Cendrillon , hvilken lifnärt sig af sina händers ullspinneri och som dygden fort tili tronen , medan en annan i dig ser den upplysta för - kämpen för kvinnan , hvilken försvarade hennes sak i lagarna och byggde räddningshem ât fallna systrar . O , Theodora , björnvaktarunge eller dotter af det ädla huset Anicia , gatuskarn eller rosenjungfru med Monthyonska priset , gycklerska eller federa - tionskvinna , hjältinna eller giftblanderska — hvad var du af allt detta ? — eller var du kanske turvis allt detta ? O , Theodora , med själen dold i ogenomträng - ligare höljen än de guldstoffer , som dolde din gestalt , du med de förbrända stjärnorna tili ögon och din förblödda mun , du skâdespelerska och drottning med dina tusen masker — lât mig gifva dig binamnet Historia . » Klockan hade blifvit tre pâ natten . Ragnar spratt tili och âterfann sig i Ôsterâs i sitt tysta läsrum rnidt emot den gamia domkyrkan . Hans ögon svedo och âter ville själfvets lilla ström af längtan och sorg börja kvälla inom honom . Men han tryckte banden mot bröstet , gick frani till