LIFVETS FIENDER 65 hemma i dessa kalla , stela rum . De liknade alla sin far , voro storväxta , viljestarka och allvarliga som hau , tunga , lidelsefulla lynnen , utan skämt och atan gratie . De beundrade och efterliknade lionom . Men den gammalsvenska konservatism , som impo - nerade i faderns mäktiga , stridsamma natur , föreföll hos dem komisk , som en rustning , hvilken de voro för unga att bära . Men den , som absolut icke föreföll hemma här , var frun i huset , hur mycket hon än bemödade sig att foga sig efter sin omgifning . Hon , dottern af en gammal , rik - släkt , hvilken mer än ett sekel fort de stora godsägarfamiljernas förfinade existens , hörde tili en annan värld än den man , hon valt , och de barn , hon gifvit lifvet . Redan i sitt yttre var hon sa olik dem soin en kokett liten Tanagra - figur är olik nâgra af groft material tillhuggna män - niskobilder . Hon var liten och spenslig med smala händer pâ tunna handlofvar och smâ fötter med höga vrister . Àldern hade icke nänts störa det sirligt afvägda i heniles gestalt eller beröfva ätbörderna nâgot af deras medfödda behagfullhet . Ehuru hon , kufvad som hon var af allt det tunga och allvarsamma ikring sig , i sin toalett eftersträfvade allt annat än just den färgrika och glädtiga lyx af band och blommor , som ensamt skulle hafva passat henne , künde dock icke alla de mörka tyger och de tunga harklädslar , hon begagnade , förtaga det drag af ungdom , som ännu dröjde i hennes lätta gang , i ögonens leende och i glansen öfver hennes här , där blott en ensam silfverstrimma vittnade , att ägarinnan passerat lifvets middagshöjd . 5 . — Lev er tin , Lifvets fiender .