. ( 44 > iolìwn è noftris Subditis & Vafallis , led potiffimùm ex lis qui in Imperio Na - \ - tionis Germanie® , & non alibi nati & educati , ibiquefecundùm Status de - centiam domiciliati ac pofleflìonati , iintque Conftitutionum Imperialium experti honeftse fame ac originis , juftaextatis , & in requifnis , ac examine prout & in Camerali Judicio approbatae capacitatis , bonxque experientis , nulli vero prasterquam Nobis , ac alias nulli Eleótori , Principi ac Statui nus exteris Frincipibusfpeciali íervitiorum juramento obftrifti , ncque con - trarii erimus , quin Confilium Aulicum per De vifitutione Cancellarti & Ele£torem Moguntinum uti Sacri Romani Confili * Imperiali } Aulici , jux - Imperii Archi - Canccllárium juxta tenorem ta art . 41 . Capital . Jofepb , Inftruinenti Pacis , & cum obiervatione eo - art . 4z . Leopol . art . 4$ . Ferd . rum , qux juxta difti Inftrumenti tenorem , IV . art . 44 . Fer à . III . art . & difpofitionem obfervanda in tali vifitatione 40 . Ferd . II . & art . 41 . judicabunt Status , ut minimum quovis ter - / iiattb . t'0 anno vifitetur ; ècontra curabimus , ut talis in difto Inftrumento Pacis , & aliis Im - periiLegibus fundata vifitatio Confilii Aulici - quamprimùm fuícipiatur , & reperti in eo defe & us & abufuscum effe & u meliorentur , ac ita prxdiâo do quovis tertio anno continuetur ; ulteriùs providebimus , ut in noftro Aulico Confilio inScamnis Equeftribus in - De aejualitate inter Equités tcrNobilesad Scuta & Callìdem nec non ad Comités in Confitto Imperiali Cathédrales Ecclefias idóneos natos , illof - jiulico obfervanda , juxta art . que Comités ac Dominos , qui in Collegiis an . Capit . Jofepb . Imperii nullam Seflìonem aut Votum ha - bent , neque à talibus Familiis ortum ducunt , in Confìlii Seflione juxta antiquam obfervantiam non fiat diferimen , fed qui - hbet in ordine affumpti Officii Confiliaratus , abfque ullâ ratione ftatus qux - fitâ prxcedentiâ maneat , aliàs vero quod Aulici Confiliarii prxcedentiam & refpeéfcum attinet , id obfervabìtur , quod in Aulici Confilii ordinatione pro - yiium , & eorumftatuiconfentaneum cft . Nonalium Prxfidem feu Vice - Prxfidem De Concila Imperialis Ah - Confilii noftri Aulici conftituemus , qu^m liei Prafide as Ftce - Prafide , Germanicum Imperii Principem , Comitem ft dean tur art . 39 . & 40 . Ca - aut Dominum in eodem immediatè , vel me - f it . Jofepb . art . 40 . & 41 . Leo - diatè pofTeffionatum , eique in competenti f9l fibi Confilii Aulici in Judicialibus direzione à neminecujufcumque ftatus , aut ns fuerit prjfjudicari , feu ut quifquaia alius fe tali direzioni immifeeat , patie - mur . In