( 4 * ) ant illata forent , illico proVidebimus , ut Status kfus confeftim reftituatur , & iilatum damnum nulli partium habito refpeûu juxta nominatorum ex «traque parte Arbitrorum Sententiam > vel in Dizta ex aequo repare - tur . XXII . De Dignitatum ac Titulo - / Irí collatione Principum , Comitum , alia - rumeollattone ad tenor cm art , rumque Dignitatum tempore Regii noftri 4î fofeph art . 44 . Letpol art . ac Cxfarei Rcgiminis , precipue eò collima - 4f Fercl . If , art . 47 . Ferd . bimus , ut in omnemeventumextalibusfo - / / / . lùmconfcrantur à nobis , qui ante alios ne ineriti , ac in Imperio pofTeffìones ac bona habeant , quibus afFe£batum Statum pro dignitate fuitinerc poilìnt » nemini vero è noviter exaltatis Principibus , Comitibus , aut Dominis ad Seflìo - nem & Votum in Principumaut Comitum Collegiis per decreta aut fimilia aífíftemus , neque in praejudicium veldiminutionem alicujus antiquioris Do - mus aut Familia : , ejufdemque Dignitatis , Status vel ufitati Tituli , qtienj - quam novis prxdicatis , altioribus titulis , aut infignium armorum litteris ornabimus / atque ftante elevatione unius aut alterius poiTeffionati fub Elec - toribus , Principibus . acStatibusImperii , Territoriali Juri nihil prsjudica - bitur , fed adtalem pertinencia , & in ejufmodi Provinciis jacentia Bona uni alterâque via íub priftinâ Territoriali Jurisdidione manebunt , & fi unas aut alter Status probaverit , ie gravatum & per novas elevationes in fuis bus kfum eile , is cum fuis gravaminibus quantum fatis audietur , & injuftè perafta immutabuntur & abrogabuntur . Diligenter curabimus , ut omnes Ex£>e - De Imptrialium Diploma - ditioncs , quae in gratiofis ac aliis materiis , tum & gratiarum exped . itione , praifertim Diplomata fuper Statu Principum , • : videatur cit . art 34 . Capit . Comitum , ac Dominorum , item Nobili . fofeph . art ^ . Leopol & Ferd . tationes , Palatinatus ( quorum abufus pra : - IV . nec non art . 46 . Ferdtn . cipuèexaminandi , & abutentes fenfibiliter III . puniendi funt ) & Csefareorum Confiliario - rum titilli cum aliis libertatibus & privilegiis , quas nomine Caefareo largiemur , in nulla alia quàm Imperii Cancellarla , prouc ab antiquo obfervatum , noftraeque ac Sacri Romani Imperii Dignitati con - fcntarieum eft , expediantur : quare vigore hujus omnia Diplomata , qua : in alia quàm Imperii Cancellaria fub noftro Caefareo nomine vel titulo , tempore Regiminis oftri expedientur , nulla & invalida declaramus , ac impetrantes , pnufquàmexCancellariâ praediää , praevia folutione Taxas confirmati ac le - F giti -