10k kremer / deren in dtscm ersten Thevl dises Vächs / meldong geschicht . f : * lr UtJ . V . vi . Vlj» vüj . ix x» xfr XI ] . xiij xiit ] xv * »vi . Entropia Vrtica Virga paftoris Chelidonia , Peruinca Nepta Lingua canfs Iufqui'amus Li'lium Vifcusquercmus Centaurea Saluia Verben ? Sonnen wirbel . Reflel . Tescheltraut . Scheltraoe Ingrün , Nepckraut . ^>undsz»ng . Vilsani . L . tlien . E^chenmistel Cdufcitt gultcn o^r cffrttßll# Salbei . Eisenkraut . Mehpnolos T^ub Nesseln / die mit den weissen blümliN Ko5a - > Rose» ^erpentma Naterwvrg . Soa