4 miudste som ncerforestaaende Mulighed , ligger for os , bog , naar undtages de umiddelbart Jnteresserede , kun kan bringe de längere og dybere Seende til at Heiwende et opmcrrksomt Blik paa den . Dette Omsving i den offentlige Stemning er fra wig - Holsteins Side bleven meget bestjcemmende ndlagt , paa mange Maader beklaget , ja Gjenstand for Anklage . Vi kunne kun glcrde os over samme , fordi det er en gunstig Jordbnnd for den rolige Provelfe , fom endnu selv hos de Sin - digere paa begge Sider af Ejderen knnde gjores fornsden , naar det gjcelder om at see denne med en ilfcerdig Daad paa - begyndte Sag i det rette Lys . Berovet al den Glands , hvormed Tid og Omstcendigheder havde omgivet den , maa den nu bevise sit Vcerd ved det , som den er i og for sig selv . Ligeoverfor MangeS Beffyldninger , hvis Stemme tidligere overtonedes af Tidens lärmende Bolgeflag , nodes den nu til en dybere gaaende og grundigere Retfcerdiggjorelfe , end den , man dengang nojedes med . — Efterat Hertngdonunernes dristige Forventninger vare blevne nedslagne ved Udfaldet af forrige Aars Felttog og der istedenfor den foronskede Ud - vikling af deres Tilstande var traadt den for en Deel uund - gaaelige Standsning , som ligger i en Mellemtilstand , knnde Mcend med en alvorligere Sanwittighed ikke unddrage sig det Sporgsmaal , om der i saadanne Tilskikkelser ikke indeholdtes en Guds Dom . Med et faadant Sporgsmaal maatte dette Anliggende fornemmelig trcede frem for Gejstlighedens Sam - vittighed i Landet , der fra forste Fcerd faa afgjort og en - stemmigen havde taget Parti i Sagen og nu havde dobbelt Aarsag til , at lade alle de Tvivl , som udenfor Landet , alle de Anfcegtelfer , som i Landet selv satte Menneskenes Sind i Bevcegelse , finde Ly og Gjenklang i dens Jndre . Saa -