| ien inleggen mach. Om daer inte zenle| & IE weſltznde han t gat lepdr eenklip onder tſ° J | NW) ken peder die hier comt moet wel coefien/ of * m : uwer S | Gon & > 3 al tomen toil. | | | lunnen in't havenken opvik ofte les vade| - | | "] Waerts/ niet cen kabel aen De clippen / € WIE Bet Chip niet Daenen math/ de grondt 18] ' |E ide tonnen bewaren om bande gon tt [] wer, daniltghemepnlÿjck goedt weder |-. "P keu»ſchip daerin te comen / want de dyn romen daer lomtÿts loo ltÿk ingeloopen/| . VE Santtchen hoop (chepen in De felve havent ., „| k lelve ltedeken door het gzoot waterakg|. "] TulſchenGerrachicaendedat oolteyſ |. „| om wuynteladen/ als Larxamela/ Relec '] . Aenherzupdweltepnde van Teneritſ [ [] ken daermenbeel wijnen [adet/ genaem .] meteenzupdwelte windt/ die waept Dat Van Tenerikketot het plant la Pal’ " len. Aen dezupdooltzpde van de Pal lerdagh en moetmen De Grande niet (od Van de Canarifche Eylanden. > 2: 127 II | | IE Die boo, Gerrachica ketten wil/ die letter bewelten De clippe met het krups De Zeeuw Dezen, UE Shenaemt 7 allo Dat de Bool clip zupdoolt ten oolten ende zupdoalt van hem lendt/ [/ loo leptmen recht voor de Kadt / Dan machmen De straet van de ltade rechein len... 1 door dat Lilooſter van S. Dominicus / daer isfchoone gzondt op legendertichofte | I beertich vadem/ de Pieck lepdt danrecht bewelten aen de Kadt / naeder aen t lande ſ i Ofte aen De clip als op bijfendertich ofte »esendercich vad i ai een boole reede / daeromwe em enilt niet ſchoon/en welt. 5 uwen en zenlen wel palen; en 3 k een Lootlman hebben. Aen De Serrachi- % ? ch hp barnt altÿt / men lettet s twee anckers voorunrt terzee- z achter upt aen 't landt/ lodat men moet de kabels met boevnmn. it is eengoede haven bu de le. » z 1/ daermenmeteendeel»ſchee-Baven in binters eniſt nie ghernanenme. agen derzee untennoorwwelten ., moghelÿck iseen»chip tehoue -; che jaren. gheleden / Dattereen > en/ en een goedt Deel huplen van neríffe zijn noch bzíe lacdplafen Latätne- tama. helecho. cen klenn Habenken ofte Ban: pratama. den / alhaddet thienanckersupt. Det! er is oock goet liggen/ behalven Aveſſa; 212% vg weltnoodwelt vifthien mij- ;;. | Cchoone Bap / met eenltadt en ~' AN a ED n ch ofte Dertichbadem. Bpwine om de zupdoolte ende zupdzupd- leligghen. Menleyter voorrwee !'upt om t ſchip recht op de reede ten de ltadt met een krups / daer haone landtbap ; daerilt goet ler 1e datmen verre ak light/ die reede reede lendot van de Palma ſo mach- 1 hemliggen. Het Eplant de Palo laedplaetſe gheheeten S. Crus. Die Weert te ketten / loope loo verre in de wi fte de bpuuggheis/ endelettet daer op bofte winden wille! meu (oude alan D Intkers in eenhanepoot/ met eentopa te houden/ daerlepdteen hooghe witte WIN beitereede. Recht benoorden de l knoptwineich dercich ofce vykendertid verdt de Gammelreede ghenaemt. A | Talla Coda. Mera / dat heeft aen de noordooltzp Men de Pieck van Teneritke lien oolt lin hoogh/ ende een boomich eftspde vande Palma 15 n er aen het licht bekent werdt. Aen f! daermen wünen ladet/ gheheeten : : | Tenerikkelepdt het Eplandt Go: Gomera, e ſe havenvan thien vadem diepter” aer t voor meelt alle winden goedcli jleter als meenigh van d'ander Ep- landen, maer Daer en ig niet te laden j 0oc bupten voor de havenlettenop ee harr sk vruccüit mem [en Adela op Tenerikke lepdt daet Toor 2 OVL e recde van de Palma leydr Gan Dele haben in Gomera noozdwel ten noozden „C2 B2 A2 B5 A5 20 18 17 16 11 1 SLE A = Ontrent vier mijlen wedt ban 't w | ]:. .k | c ] | :; g. Ferrolept van J. Palma zuyden tenweſten verſchepden 10 mien. gero, ta tige ai 5e 7 ; 3deel, vj Boeck, +7: de :