| Banes | dee Van't ghety. En zupdweſte en noordooſte zMaen maect Jaen defe voorſz plaetſen aende zer geleghen P bol zee; en binnen degaten een ſtreeck later, weſt. — Van C. Ortegacl tot Cpfarga zupbwelt en Hoe deſe Landen van malkander en van ander Landen legghen. J An C. Ortegael tot Siberus z.w. 4 m. Van Diverus tot de C.dePrior z.w. 4 m, Van Cap de Prior tot Ferol z. | Van Ferol tot de Corangne zupden en zupden | v tntwefen — _— 3 klepne mplen, | de Cozonge tot Coſarga weſt 6 mplen. an Cpſargatot Queres zupden ten weſten en zupdzuuowet. t > | ban Cpsarga tot C. de Bellem ofte de ooſthoec : ban Monſp zupdweſt ten weſten en weſt- ee gft | juzlenalſmen ontrent Cabo de | hjulterre ! den bergh Monte Laura / ligge [tt | tieldoolk twee mplen van de | lippen zyt hotl ontrent t pz ten y en water, recht benoorden Monte Lauro att uu sres volt st | o. verſchepden. ‘Oock liggene. goden ende Welt ten zupden van Monte Laur L | | . Pgert van Mozes / en bykans ten halven van one.... || t dan ooltnoozdoolt vanu / ennenis. P „rel cippen bezupden ele !Lauro af. tbe ein Mores wil zeplen a! bog T TT I> UR EU mp 3 deel v Boeck. C. de Pinas. tu: Totribian zupbweſk . zx ple; de Bellem tot Cap de Coztane ofte " II Hoofiflu:k. De kaften van Galifien, van de Kaep de Finifterre CTA GF Nrrent eenmijle beoolte FE V §zz de haven van Seche oft [DQ |? pers Corcke Bapone noem «CU A} |) kgghen twee zandtbapen / Ws Y F ende bp de tweede gaet d nau! die (oo berte zupdwarrtg loopt: Datmen ] t merck om het landtdaer ontrent te verkennen. : Us; ghy netkens de Kaep dé monts orecht middeninde Voert y u her But , Iatende de blinde clip/ die ten hal tan, ! ers dorp dat EE ET DOED dere lepdt oa men binen de voorl Eat Coos Vi er 5 bop Ee oen pel fog ooftelijck ban t os 5 | Van Cabo. de Cotiane tot Cabo De Finiſterre zupden T 2 mplen, An Cap de Oztegael tot Caepde Prior zupd- 8 ple, zupdweſt ten weſten 14 mplen, Van C.de Prior tot Cyſarga z.w. tenw. 7 m. Van Ferol tot Cyſarga weſt ten zupden 6 m. Dan Cabo Ortegaeltot Cabo de Coziane zupd- weſttenweſen . — 25 mplen, keho. zur. P.An Cabo de OrtegaeltotWaterfoort inNr- kandtnoozrden pee 12,6 mplen, 2 mplen. to mplen. tot Camina SM zupdzupdwelt van die clip ak eg GR A zude / k veer ‚Dan Cpfarga tot Cap Dejo noorden 120 mm. Van Cpſargatot de Sozles n. teno. 103 im. Hoochten deſer Landen. Ap de Ortegaellept op 44 graden 5 min. Cap de Conaneop 4,3 gra den 8 min. | Seche. n de Cabo Finilterre aen de zupdzyde lepdt Forcke e Corcovia - die onle Neerlandtſche Schip- Bapone. en. ‘Tullchen dele Haven ende de Cabo (te naelt aen de Kaep is de grootlte/ ele Baven noordenin/ op acht en neghen NOIRE vadem. Aende ooltzvde vande Havenlepdt een grote cp en otcrenc bpkans midden inde havenlepdt een 4 t alnoorden in/ tot dat ghp dat »ettet daer op kes okte keven vadem. Bin- hu op het rivierken lept noch een Dorp okt ltedeken ontrent noo-dnoordool van U. zes. " Van Cabo de Finilterretot de Haven van Mozes 18 de cours zupdoolt vier groote Funſterre is. ſoo ſietmeneenen liooghen gehackelden n die voor Mozes oock fien mach! Dat ig foo 3nt Als de voor»òz gehackelde bergh noordoolt van u 15/ | nde oy den noozdoolthocck van Mares, Lauro. dat is eenen ghelÞpleren hooghen bergh / die oock goedt Cabo de Finilterre levdt eenrye clippen onder water/ wee mpien van dre clippen hgghen noch ſommighe fre de Dort Van Woes dot ?, II lepdtnoch ren blinde cp ontrent zupdgolt van Mon- ez! F Vo zeplen daer recht op aen / kôo enkal hy gheen vunlen beſeÿlen / als tierte Laurocoint / lal hp de voorkz uptehppen benoozden Monte Lanro S . hn als oock de hoeck van Monte en aen bag: toen hem laren / enùe (eplen Daer a Lauro twee ofc dzie kabellengt Om in j dan bÞ zepien. ien, die t voozbp den Iſoo bp langhs / tot dat h" ters Y rea ven de Vorrk lept/ a monte Lauro tart / gyeheel bloot komt Ponte Lauronoordooktten noozdeti ah t, “t , HU o