z: — EE ZE == S S 7 etiieeee 32 De Zeekuften van Galiffien, Noordwelt van Kibadens ontrent (es mplen / lepdr de Cabo de Builo / een wi nich darr bewelten lepdt dat ltedeken Diverus. Bewelten de Bap van C ppziatl (Daermen 't ſettenmach op thien vadem ) lgghen twee hooghe groote RKudſ»en oftt Üilippen/ weſtnoordwelt van deſe zlippen ontrent eenhalfk mple lepdt Dat Epland H. Cypriaen/ recht voorde haven van Diverus / daer aenis deſe havenvan Vit rus goedt te kennen / menmach aen bepdezuden van dit Eplandt omzeplen in dt | haben van Viverus / almidſwaters in zupden ende zupden ten welten tot voor V | ltkadt / binnenzynde machmen 't letten waermen wil / 'tzp aen de oolt ofce weltz) |! De/ hetis bz: black water van vpk/ les/ ſeuen ende acht vadem / nae dacmenbvet!! | innewaert s : Bande uo van Viverus oft van het Eplandt S. Cypriaen tot Cap de Ox gael ig De cours weltnoozDwelt leven mijlen. Tullchen bepden een mple bewelten Diverus levdt het ktedekenvan Hint PA eus met eenen Inwpck / daer machmen letten op leven oft acht vadem / ende rpdtl 600, tenen zupDen/ zupdwelen ende welten windt. ì 1 Twee mplenbewekten S. Marcus lepdt de Ribiere van Cariüns / daer ilt ooch goet letten/ en ban daer voordt tot t Slot van Otrtegael toe / al de kult langhs| | k. l! daer over al ſchoon. Van Carÿn tor Ortegael is de cours no.zdweit vit | Ortegael is eenen grogten upthoeck / daer beoolten machmen berhur liggh"" voor eennoozdwelten/ welten/ zupdweltenendezupden windc / teghen't Sluts" beſte Reede / daer machmen ſettenop acht oft neghen vadem. Al»inenupten ooltt! comt / ſoois Oztegaelgoedt te kennen / men ict het Slot tegen Dat Hooghe Ia!” -;: E E E Ä H HHHHIHUH—HE aen lktaen. | Van't ghety. " pe als aende voozgaende/ maeckt Hoogh water een zupdweſte eunoe ] Uu: . Streckinghen. Ar Cap de Pinas tot Abiles M a R p ni ESE ZL OL Van C. de Pinas tor Bibadeus zupdweſt tenweſen. ee ot Bande C. Pinags tot Oztegacl weſt ennoozDenwelfooweftelpek. — 220 i Hoehaer M Landen uyter zee vertoonen. f 2 II UL 4 R _LIR VF I EE R U ; r E V _ Aldus vertoont het latdtvan Apiles alſmen daer neffensisen. .. ry; 4 111 §