VIII Hoofiftuck. De Zeekuften van Galillien „tufichen de Capén Pinas ende Ortegael. TVaeg An de Cabo de Pinas af lepdt eer rne Koten 7 (treckende wel een 59) 2/2 half mpl inzee/ eenighe (eggben/ Datmen tullchen Den Hoerk ende B De Dele klippen deit mach (eplen, Maer recht binnen ofte bewelten | (F) de Cap de L lets een groote klippe / tullchen de klippe ende Ü ( ‘ref Vet landt machmen deur. = REA, binnende Cap de Pinas is / ſoo lept Avilés êweé mp- CEE len van daerzupdzupdwelt / dacis eengoede tvyhaven / daer met hatkvloet wel een groet lſchipin mach/ oockiller goede Ueede vooz dele haben op (les k seven vadem. Daerin te zeplenmoetmen aen 't ooltlant in/ dat weltlandt is verre vlack/daer. Abiles. Raet een Vappelleken opt ooftlandt / Daer moermen dicht bn langhs (eplen/ ende (et: tent een tuck weeghs binten De twee voo(s clippen neder. Det Gedeken is ontrent | kenuple opwaerts. Vandewelthoeckloopt een Hk a/ ende reckt binnen langs dé | Aben nae her Gedeken toe / (oo Dat Het Daer aen bepde zyden leer ondiep is. Hende | Weltzude buntende havenin de bocht / ligghen twee groote rudlen recht voor dat ercxkeninde Sandtbap/ daer machmen rondtomzeplen / dan ten illerniec alte | tboon ; Doch bupten De clippen ig go:De anckergzondt op keven oft acht vadem, te- : lhens overheckercxken dat teghens t hooghe lant tar. VanAbiles tot Luarca 1s (cs clepyne mplen / ende van Ruarca to Kibadeus welt- Luarca | Unydwet vpk mplen, okt van Aviles tot Ribadeus zuvdwelt ten welten thien mplen. Vandeootthoeck van ‘t gat van Ribadeus ltreckc een rudlich rikken af nae de Bibadetuy beſtwal toe/ daer machmen bp om looden op viér okte vpfcehalk vadem, okte ſoo men | het ltedeken Caltrapol efken bupten den hoeck houdt; en daer (oo op aen zeplt/ fo en Ke epe oe GOOD ae BEDE Ndt/ Daer op (taet acn’t noozdepnde een plompe toozen/ bp nat alg De toozen inde Igeongne/ maer niet (00 gz00t. Ontrent Die toozen lent gen blinde Klip cen wepnich die Shewaer werden aen’t barnen en boeecken Der zee: maer nier bn Gecht water mer etaloerlaegtae water comt Hp gelpche water. De weltwalis vupl en rudſich/daer Pt oock bezupden Den boozÍs tooreneenlteenichrudlichrik a/ AUpyktenhalven over qu beenen aen die zpùe machmengeen lootghebrupcken. Allmenhet rikken dat sende ooltwal lepdt / ghepalleert is/ moetmen daer bpomloopen / nae de ooltwal dat koe wpcken/ en daer bp langs in zeplen/ tot datmen het voo!ſz lteenich rik aende h rîwal ghepalſcert ofte ten epndenis/ loo haelt men daer boozbp is/ moetmen Datr " omloeven nae de weltwaltoe / om de ooltwalbinnen 't gat te ſchouwen/ dieis een | îuck binnewaerts heel vlac en dz0o0g aer âende weltzpdeilt diep water. Daer tact | incootenken g: de ene fuck buen den hoeck daer het rik ak ltreckt / dat | [linen Bat (oppe ae s te dwars van hem krpght/danilinentenepnden ac rik/ | lu? moetmendaer nae toezeplen tot by de weltwal / enloopen daer voozt by langhs | ben oo? het ltedeken/daer lentmen met een ancker t'zee/ en nieteen touw aende klip: |! he Een klepne mpl bewelten Ribadeuslepdt een tphaven/ die upten welten / bp de t langs; Daer te neffens comt/ (oude lichtelnck meenen dat De haben ban Kibadeus # a maer is licht te onderſchepden aendele nae beſchzeven mercken : Aen bepde van deſe tyhavenzyn de kulten al hoogh landt / maer aen wederzudenvan 't ben Gibas ! ze laegh. Oocklepdter een hooghe qe en ht pr! Kennen Ke Oe ! bunprkeng/ h men die bergh zupdzupdwelt van hem heekt/ en daer dan op aen zenlc/ (oo berbalt- ênrecht voozt gat van fiibadens. Noozpd- | N landt af; daer moetmen boo upt (ien en hem wachten, allt petwatdpntkanmen ocekromende) bn 'trif langhs loopt;