M 14 De Kuften van Poiáou en Santoigne. Ou zes: îOmoor S. Mattÿnteletten/ loo let alloo dat ghp open tat de haven in wih | mt ute aen ac moe gE PE EDA WN oomen enge L nhl uw tw ilk twaelf/ elk en thien vadem diep, matt va foo Ueer comende dat de toozen van S. Martin begint zupdwelt vanu te aen / DA bande wert Het te met Dz00ger/ en meugt Dan wel na het Eplant toe wijcken op vijf en Wit Vd vadem/het droochr dan lchielpck op/ en wert van chienmetter haelt vjk en vier vadett. iv Wilt ghp met een diepgaend ſchip over de banck die van het Kloolter ak ltreckt/l00 7 tym verbepdt »loolangh tot Dattet Half bloet is / want met laegh water en blijft vaer nit | 1 meer op alg Die adem of een elle meer. Allt watghevloept is/ loo machmen mett | O) groot lchip daer welover. Als het toozenken van Luſlou Komt aen ‘tnoordepndt s van het Eplandt V!ck okte Tpvalenes / lCooilmen opt d;ooghlîte vande banck/matt | : Vlie allt tooznken comt over t zupdennde van dat Eplandeken/dan beginnet weder!t | diepen. De mercken om het dieplte water te Houden alg …SŸSà]ìcſnNnnNTt_”tf zun dele : houdt den gzooten toozen van Rochelle een lpaeck lenghde bezupdendst gd boſch yrs op de noorderlte hoochde ltaet/ en loopt loo over de banck/ c 1s dall | | ie . Wie ghu voa; 't Kloolter onder de banck letten / loo loopt op les ofte eben baden! [u uu tai gp onder S. Martin niet letten/maer voozt na het Brandteplandtll! Ml b;engt dat voor»lz tooznken van Lulkon over hec hupſken dat op 't Eplandeken V! U Gaetien Houdt Dat (oo lkaende,/ſoo en meughop aen De Zaberdpn niet mildoen. ; dy ¿u De Laverdyn is cen rue rudlen / te [amen ontrent een nulket (coor langi! jf In Vaverdÿn qntrent eenquartier mpls ban de oolthoeck van S. Martens Eplandr ak lepdt! r | d. opeen (pinch met laegh water Dovencomt.Tultchen die en 't Eplant van S. Ms KN tin machmen deur zeplen/daer18 diepte ghenoech. De mercken van de Laverdptßz!; j Uhde deſe : Allmen de Kuliaets inkomende cullchen S. Martens Eplandc en den Vite etken bupten den hoeck vanden Bosen De noozdhoeck van de Plom een (cheepg AB U t de bupten de zupdhoeck (dac is de noordhoeck vanden Bos) dan ilmen recht oprſ lt, it Laverdpn/ daerom als Hochelle camt een lcheeps lengde bezupden den Bos al | de Lälliaets in come) dan mende Zaberdpn ghepalléerr/ en men mach vy zup! enzuydoolt ten zupden aen gaen nae ‘t Bzandteplande.. _ a [Tk | Dorus 1s een wpt en breet gat / ltreckende tulkchen S. Martens Epa u Porthus. Oleron deur/lepdt van Hepg verſchepden zupdoolt tenoolten ontrent elk mplen. b. ghp Porchus in zeplen / »ſoo loopt tullchen bepde landen ooltzupdoolt in / matt “n Martens Eplandr vzp wat nader/om de lirage van Oleronte (houwen Dari op | UD ed t nootdepnde van Oleron / comt dat bu nachte niecnaderals ** |) gelk of derthien vadem. | ri 0:2 „ie of Als ghp dan comt by 't ooſtennde van S. Martens Eplandt / ennae N pit onder den Bos ketten wilt / (oo brenght Den grooten toozen ban Rochelle een cor | lenghd: bupten den Bos -- looen meughopaende Laberdpn niet midoen. mn | den Dog [etmen op vpk okte Ces vadem.Kéockgzondt / alloo dat den hoeck no0 ar- »! van u.levdr. Okte wildp terecde loopen oûder de Abdpe okte Uiloolter van H- Me [Ii tens Eplandt, loo loopt op de voo;lz mercken / Cod langhe tot dat het voorlz KIO ghy hh comt bupten de zupdhoeck van ’t lelve Eplandt / leplt dan daer op aen/ loolaet L i | de Laverdpnverre ghenoeghaen bagboodrr vanu. By t Klookter comende / s jd dar recht oogen 9p Up? {es afte eben Vadeiy Daer ig De reede voor ſchependit !" B ee ee ee woe ei |E zupdoolt ten oolten/okfte vanden Bog Ä heat ,n ds Ee cis met een we f in Incke windt zupden ten welken nae Dat Gplandt. j Ee Als gp oonas Dat Bzandteplandt zeplc/ dat den toozen ban Doon ofte rf