tuffchen Boelijn en S. Martens Eylandr. Wade, doch menlepdt daer niec beſchut als vooreenen zupdwelten ende weltzupdwe- en Wint/ ende het raveit Daer altpdt leer. Van hzeps cor de Uiliacts ofte het Eplant van S. Martin is de cours ooltzuyd- | dolt neghen okce thien mplen-, tullchen bepden lepdt de Baerle van Olone ontrent een Baerſe 13 Yalk mple van 't lant van Poictou ak/ ende oolt ten zupden vpk mplen van Yeps / in t vä Olone | rechte vaerwater/ ende overmidts dat het niet als klippen ende rudſen zÿn / Coo en ilk - | Pp doncker wederntet goet dar bp tecomen/ men mach daer rondtom zeplen / enbp Uegh water komtſe boven.Wilc ghp van Heps na de lülligets binnen de Baers door- jeplen/ »ſo gaet eerlt oolt aen/ en binnen de Baers van Olone zynde,loozeplt dat landt an Poictouwen aen/ dac ſtrect van Olone nae S. Martens Eplant ooltzupdoolt/ knde van Olone nae de Pickeliers toe noozdwelt. W Perce ooſtzuppbooſt + 2 q?oote mplen. css Vande Cardinael tot Oudtdupnen ooſtnoord- Wous vertoog het Eylandt Heys!/ alfmen ande noordhoeck vande Riviere van! Hautes daer by langs s twee mylen dar qpanr Pirrequerszuydzuudwel. SHE s af ö1nde. weſt ; _ z mplen. Van'tghety. V runde rar Epe oft rt .) on U vin of van . Boelpn tot Mut SDB Heps tor he Baetſe vanOlane soſt ten "unge datdie verre in t landt ſtrecken, BUB tot beUliarcs oft S. star ] Nedeſc Landen van malkandex / en| lant ooſtzupbooſs “ % ofte - mplen, ‚ Oanander Landen legghen. [zan Yeys tot €. de Pinas zupdweſt ten B ee Ge on were " Vandehoeck van Crooſwijck tot Pierre ſten 70 mplen. IV. Hoofiftuck. De külteh van Poi&tou en Santoigne, tuflchen . p " Olone ende Riviere van Bordeaux. DDS AnOlonetst de Kiliaets rect de kult meelt ooltzupdoolt ; ofte vier RIT wijlen. Om inde Kuliaets te zeplen / dat is benoorden het Eplandt Qin de. ' „ van S. Marten heen/ tullchen dat voorlz Eplandt en t valte landt te zeuien. ! | (AN!FJ van Parctouin/ loo gaet war noozdelijcker als midswaters /ofte laet (OE Va Te de twee derdendeelen waters nae S. Martens Eplandt / endeeen SCEE GEO EE ESt; lane Ddaerlegghen oock ſommighe bancken ak/ doch men kanſe looden. Gaet als igel is innewaert aen/tot dat de liercke van S. Martin zupdzupdwelt van u is/dan & 2D zijn berby De banck Die noozden ban S. Martin aflept / en een tue bewelten dy Bacrijn bande wal af Greckt/ Dat is een Harde (chozre Geen banck die haeltich op- [! [t! lor en bzenght Het koszenenvauhmcs Ur her Dorp van Lop, marr als “sr de bäc | RESECCGHSEE g | i Gide Diepte/ ‚en met Hoorly water ontrent vier vadem. Als het voorlz toomken SESltſ$ccldc cCHESEIDLS. . 3 | Welten en zupdzupdwelt van u conit/danmeuchdp Dn ober Het EDE bande bank nn B eo Ee He tet A lteeckgrondt/ gelÿck oock voor S. Martin / maer de bancken zyn hart, en hug inehltrsgni ed bar weynich water op. Voor S. partij meuchdy'c fetten s ott de ve B z p | tig! t. Omdie te ſchouwenals ghp moetlaverenmet een ooltelitke okte noordoolte Merelken I] In