] E | | / | ' HMWelterpleymarckes enS.Iolme. . / 9 | " wilt/ Coo gaet vandeoolthoeck bande Liardinael eerſt noozdwelt en noordnoordwelt/ | | óp (ult foon Dat baerwater acht ennegbhen badem Diepte hebben / gaet Dan altemet | | II joordelvcker op den hoeck aen die bewelten S. Jolme lepdc / daer loopt een lteenrik On nae een balE mijl in 3ee / Dat moetmen aen Guerboozt laten / en loopen Daer be: | Ween cuTchen dat rik en een Eplandeken in dat ooltzupdoolt vande welthoeck MI©+M | berſchepden lepdt / en met rudsen en clippen aende voorlz welthoeck valt is/ loo dat- MIM n daer niec beweltenlanghs of tulſchen deur mach zeplen / loo haelt ghp daer bin- +*). | enzüc »coo ;chout de welthoeck / enloopt bp de ooſtwallanghs-/die is.vlack en ltreckt MI. h nde toozen van S. Jolmetot de Uuvier van Vannes noordwelten zupdoolt/ maer MMM ( lor al loo kavelt in dit gat wel u ltroom / want die valc Coo lterck in de Kiber ban Mn bannes en daer upt/Datmen met een ebbe daer niet, en mach -inleplen al Wander cen II | I Om / de»lghelycx ghelchiet oock ter contrarie van een vloet / daerom moetmen met VI ! | Mater daer m feplen. Aende middelpunt daer hem de rivierintweendeelt ( waer MIA | ji deenelooptnae Dannes / en d'anderna Aurap)legghen veel clippen/ her meelte- l n i londer water/die laetmen aen ltuerboort allmen nae Morbeam okt Aurap/ en ain | | IN! boot alfmennae Vannes wil weſen. Als ghp loo veerinwaert comt/ dat den | ] | jüiepdt Aurap het binnenſtetoomnken noordnoordwelt vanu / en dat andertooren- "n noorden ten oolten/ maer den hoeck van her Maplandt ooltzundoolkt.. De weltwal jette nefkens is hecl ltepl / maer Opckich en weeck/ men mach daer aen geen quaet al zepldemen (cgoon daer teghen aen. j | Wen van Mozrbeam Wed ban U ig/ letter Daer midden inde haben op neghen babent/ ' Öl | | I! De oolthoeck van de Kardinael en bet gat vande haben van Mozbeam legghen ' | "lehepden noozdnoozdwelt en zupdzpudoolt. z: | | . HöoedeſeLanden uytcr zee verthon. . JM ; WM D Wü § es f ER Ü U ' | Aldus verthoont het landt tuſſchen de Weſter en Voſter Pleymarckes alſt noordooſt ten IM . voſten vier ofte vyf mylen van u is. Deen berg is [eer kenbaer/ſteeckt in hooghte | | Y). “ye bupten al hef (ande daer ontrent, De weſter Pleymarckes zyn | Mui. hi: _ danndoordnoordweſt drie ofte vier mylen van u. Mu ,.. Aldus vertoont het landt van d'Doſterpleymarckes alſmen daer verby ieylt. | || 't Land beooſten Gloylandtoft Glenant vertoont aldus alſmen . . Mju ae A daer by langhs zeyle. ; | | M Mea de weſthoeck van Groy als die twee ofte drie mplen ] . AlsGroytoordnoordooſt van u is drie mylen!ſoo vertoont het alouen. | | 11 | Be Aldus is Boelyn ghedaen alſt noordweſs Als Boelyn noordooſt van u is H: | I _ GMdeooſt van u is omtrent drie len, drie mylen vertoont het aldus. | | | | 9 3 deel, üiij Boeck, B Als I| I