$ ; De Zeekuften en Eylanden tuffchen de | dat Eplandeken op 't valte landt lepdt een cloolter / bzenght dat cloolter recht aendt oolthoeck vande haven díe binnen De Baers lpt; zeplt daer fo op aen / tot tegen dk oofthoerk binnen De Baers; en loopt Daer bp om/ daer binnen zynde ilt wijt en byett! gb meugt het daer Cecten voor het voorlz Eplandeken op vijf ofte leg baden DAK ede inerlaest EE D2ie ofte bier adem Diep;of men loopt ghemeenlijck bn Den Hott VBoelun. Van de Welterplepmarckes tot Boelpn / van de Francopſen ghenoemt Belillé 18 de cours ooltzupdoolt lelthien mÿlen/ maer van Grop tot Boelpnilt zundzupdool bier mÿlen. Boelpn heekt aen 't noordweltepnde een »lchorren upthoeck/ meteen groote fadel/ daer ontrent Haen oock eenige Huplkens/ en het eunde gaec heellcho! ai ie Boelpn noozdnoordoolt vanulepdt /doet hem het weltepnde op aen dzie ltit lun. ken/ het weltelÿcklte daer van is een gzoote clippe/ die vloept bp heelhooch water bb natonder/ aen t ooltepnde deelt hem oock een groote clip af/aen dele vooal mert it vedelpek wel te Kennen/ men mach Boelpn ban upter zee fien op bijfendpfrich DA dem. Zen De 3undzpoe legghen beel clippen afenclepne Eplandekens. _ Beede on- Wailt ghp onder Boelpyn reede ſoecken/ loo moet ghp het noordwelteynde (chol/ | Do: w jen; Daer Van af lepDt een blinde Klip een woedt Kuck bant lant onder water : DAÉ binnen 3pnde/ foo zeplt op twee tou lengden bp ’t landt langhs / op een ballen ſchodt nae bp den noordhoeck om/ tot dat ghp komt vooz het Dorp met het »ſchetpe tool" ken gehceten S. Pauls, daer ltaet een Slot op den hoeck bewelten het voozlz toll ken/ fettet binnen dien hoeck op neghen of thienvadem/ daer luldp be»chut ieggl!" Voor eenzupden / zupdwelten en noordwelten windt / foo hp noordelpcker wach moet ghp rupmen , en loopen voor het ooltepnde (dat is ontrent een halfmpl bit ] en letten t daer op thien of elk vadem. Dit Eplant ltreckt ontrent zupdoolt en noo!s welt De bat De Warpt wijcktmen Daer ban d'eenereede op d’ander/hec is datt Achter het Eplandt Boelyn / te weten turen Boelyn enhet valtelant leggh?!! veel Eylandekeng, daermen tot verlchepden plaetſlenmach deur zeplennae de Hilf ren ban Vannes oft Morbeam/ Roche Barnard ende Kibiere ban Nantes gen! | kardinarl Je Loire. Vandele Eplanden zizn dzie de vooznaemlte/ het ooltelÿcklte heet de lia’ dinael/ de oolthoeck daer van en de oolthoeck van Boeipn leggen ban malkandrt!! recht oolt ten noorden en welt tenzupdenontrent dzie mplen. Het middellte werdt ] SHädbanc. van ſommighe oockde Kardinael genoemt / oft met het oolterlche te kamen de [iat Dinaels/ dat heeft een goede haven op denoozzyde/ gaende bp een gzeooce klip in. pt | i De noordwelthoeck vanhet noozderlte ofte weltelpckſte loopt een landcltran tto _ tbalte landt teghen den Hoeck ctulſchen Blavet en WMozbeam aen / loo datmend? niet mach tullchen deurzeplen/ maer die vloept met hoogh water meelt onder m met laeg water lepdt die meelt boven water / met laegh watermachmente vott da ober gaen ban 't Eplant tot aen ‘t valte landt, | ei Die upten welten comt ennae Mozbeam / Roche Bernard okt andere plat daer ontrent wil welen / moet daer bezupden om loopen / en loo hp niet HEUP, Boelpn wil omzeplen / mach hp tullchen dat noorderlte en middelſte Eplandt oe dé ee üianas pars catehenteuhcg benbeur loopen / begun (recht ooltzupdoolt en zupdoolt ten oolten deur/ men mach bp de harvinatls lang ' on” t zy by nacht okte bp Daghe op acht negen en thien vademal (choone lat Om rulchen het welter»ſche ( dat met de ltrandt aen't noozdepndetoc aen’t val landt bal 15) en het middelte Eplant Deur te zeplen/is De cours van 't noon, de van Boelyn ooltnoozdoolt. Cen wepnich van t ooltepnde van 't voorlz wee (che Eplant lepDt cen gz00te ronde Klip die moetmen aen bagboozt laeten/ en oo op twee dzie toulengden Daer bp Heen / men laet Dan loo een groote menichte clip fommighe onder en ommige boben water aen Guerboogt € zeewaert legghe! m die ander Enlanden toe / die moetmen veerder als die voorlz groote klip ſchouw ph Meotbeam Pan dat voozlz gat na de Libier ban Moyzbeam okte S. Joline is de cours U okte noozdoolt ten oolten/ oft lo ghp beoolten de iardinsel omloopt en na gott!