[ !? Eooftſtuck. De Zeekuſten en Eylanden tuſlchen de Welterpleymerckes M | enS. Iolme ofte de Rivier van Vannes. | I E Welterplepmarckes zijn leer kennelpck vaoz die eenmael die Weſter- IMMI NN ghelien heekc/ op her zupdooltepnde ltaet een dicke plompe toozen/ pievunare. | 2) Daer cen wepnich bewelten ltaet een ſcherpe toozen / en noch wat kes. MM y ooltelpcker teghen het hooghe landt aen ltaet een dorp aen te MM S lien als een Slot / op de ooltkandt daer van ltaet een plom- J | h &) De toozen/ ende daer dicht aen landt legghen twee groote root- y) g De PI" B rckes ſtrecken van ‘t vaſtelandt af weleenmijlzupdoolt in zee. | | | | | Daer ín te zeplen moermen ban beoolten daer in comen / enloopen bp De ltrandt MID J| Van't batte landt langhs / latende alle De klippen aende Minckerhandt / tot Datmen MIN | hut bpren groote roots okte clip/ die moetmen aen ltuerboozt laten/ en loopen daer | tssDden om, Daer berhpzijnde/ wpcktmen Daer achter noodtwelwaert op/ en Cet- z (Daer recht binnen op Dzie badem met lacgh water Daer lgghende machmen geen ) elen, dan met Hoogh water rolt het Daer leer door de klippen heen. Men mach / pet Daer niet hoogh waterzupdoolt aen door de klippenin zee loopen / dan men moet "| .| . Voor Gem (ien/ ’t ig Daér bol blinden en rudfen. 2Bupten Die v0026G groote Klip; in en SOmen van Dele haben, it wel thien vadem Diep/ Too Datmen bp Noodt daer wel | Moor (chip foude mogen berghen. cr? ; MII Van de Welkterplepmarckes tot de Oolterplepmarckes okte Glenant is de cours Oolter- IN jUuudoolt / met ſulcken cours looptmen daer bezundenheen. Achter de Oolter- kes Gier II. ee enden | . landt, bzengt TI ee twee over een klotken dat op een hoeck bin- Binder. Ms de haven ftaet / enloopt daer opaen noordoolt ennoordoolt tenoolten in/ loo en | ly bd aen gheen van bepde wallen miſdoen/ binnen comende let het nefkenndſen. | | ) | | | Gn zupdwelt van Gloplandt ofte Glenant / van de Nederlanders de Oo- | ku, gumarckes genaemt/ lept een groote rootle onder water / doch is goet te merc- | [ ph badem diep. Allinen vande Welterplepmarckes afcomt met een ooltzupdoolte "nah, coo looptmen ruum ghenoegh daer bezupdenheen. ſ]! | tf "treue twee milenbeooltenGienande legghen de Eplanden van Wotton / bp gaonieg V | hjkatcoplen ghenoemt Illes aux Moutons. men mach tullchen die ent valte landt Eplandé. ' | 1 | hit; ?evlen nae Grop okte Blavet/oock daer achter letten opthien of twaelk vadem/ : u | ; en t landt en de voorſz Eplanden/ Die zijn op de noozdzpde »choon. Mu— H lig ullchen bet Eplandt Motton en Glenant lept een rootle / om die te (chonwen IN.M=M M- Ven ie daer tulichen benden wil Deurzeplen) moetmen een derdendeel waters nae | '. § | ! ermitsde zee daer altpt op breect/ſoo wel binnen als bupten dele klip iſtveer- | | | Ut en de andere twee derdendeelen nae Motton laten / ſoo machmen (onder INM | Jan Dorian Ee GND Gzropis De cours ooft ten zupden/ bunten op zon Grop. | | teh. dete okte viermeulens, het ooltepnde gaet ltepl/ en het weltepnde ſchupn envlack | c EE SSS.YYGn. | mg ele Ui td; uur var . one Ig Aen 't zupdoolt- | | hÜchter het plant Szon leude de haven van Blavet/die (treckt ontrent noordoalt Blabet. | heb vieren vijk vadem. Op de weſckant van deſe haven ſcaet een Hooghe (cherpe ten gheheeten Quinperlep. Van de oofthoeck loopt een gzoot ſceenrikak / ghehee- | I f telt; Baers/daer binnen aende ooltzyde van ’t gat leggen twee blinden/oock aendke _ Ml 1] Uarytde ken klip met een gat / die met halk water boven comt/daermen hem wel van qM)l | de gE Moer in ‘tincomen/ men loopt bp t weltlandt langs in/ om die voorſz blin- B | | Eng Dupe te gouwen. De mercken om daer inte zeplen zun dele : daer leprenn. I | [ \deken binnen midden inde haven datmen daerbupten lien mach. on |