IX Hoofiftuck. De Cuften van Mounfter, tuffchen Mefanhooft en Oldhooft. | ; Is An Melanhed tot Cabade Cleare is decours ooltten zupdenbet s $85 N))" ſchepden vf mplen.Ontrent wee mplen binnenokt beoolten M. liroock- "SC F fand ] nootdwelt van de C.de Cleare lepdt een have: Oe | tutte (ENG Een B aeron or ee EVR B En BG EE De dat voozſz gat benoorden C. de Cleare open / too lal hp recht voor Kroockhabe verbalien ; Die Grecht welkzupdwelt in. Men ſer daer voor her Dtedeken op dete ! . derdehzaik vadem. Het plach eertijts Daer dieper te weren/dan is meelt door tba werpen bedozven / men mach oock wel uprerlÿckcr ketten als oog het ZHtedekel Daer 1 Dieper en over al ſchoone grondt. ach | fzſneu Tweeclenne mulen ofte anderhalfk mjil welt tenzupden van Cabo de Chat, ' een hooge lieple klip alleen in zee/ gheheecen Faltne/ die vertoont ailmenſe eerlt g ; Er en ee f: U ten welten dzie okte vier mplen vandie klip ben. Recht beoolten het Eplandt van C.de Cleare lepdt een ander Eplandt gele Eylät val JI Sherke okte Baltimoer. Daer beooltentullchen dat Eplandt en hec pale it ktiteer. gaet een haben in nae het voorſlz Eplandt ghenoemt Baltemoer-haven. Vo Belt ſncomenis die engh / maerbinnendie enghde ilt rupm en wit / daer machn haven. benoe zpden ſetten waer men wil’en voor alle winden befchut legaten, Mende wf znde biunen de haven lepdt een Cloolter / dicht daer voor machmen 't (etten 0D q! en es vadem/middenin De haven ilt ſes en ſeven vademdiep. Eenwepnich bet yet den dat voozlz Cloolter ltaet een kalteelop een hoeck. Voor in't enghe van df Det lenòt ecn blinde Klip de ooltzyde naelt / en binnen midden im de haven lepdt een pal dte met Hoogh water onder; en metlaegy water boven lepdt/anders en iller n! b ps Ref ſeosltes bupten dehaben lepc noch een klip les okte leven (ch EE Esiadr van PEyerheoft Balto machen werects lande, weder upt in zee/doch niec dan met clepne (ehepen/enniet londer perjckel. Tull, Glace Il Hherke en Spainis met halk vloet niet meer als 1waelk ofte derchien vo ander dez; re ters/ entenvloepter niec meer als thien voeten op en neder. Tot verlchepden nis sevlen. plaetſ»en tulſſchen die EGplanden ilt rudſich en ondiep / dat binnen deur te Var hiet fer Doen/Conder daer wel bedzeven te zyn/ en dan noch by hoogh water en (p! M . Stacy. CSenclepnemijl beoolten Baltimoerlegghen de Staecx/een vierendeel nl ten lant/Dat zijn vijf ofte les hoge Genie klippen. Almen upren ooften by Y id langhs come/en die eerlt ghewaer wert/ſchpnec niet anders als eeuighe pit tor i bp eentezijn/men mach tuſſchen die en 't valtelandt deur (eplen/ 'r ilCer wit en Caſtelha- sheet. ontrent twee mplen vandie voorlz Staecx lepdt Caltelhaven w ven. Hupcenaendeooltzyde lept een Eplandeken- dat laermen int inzeplen aen GUT (oa! | But! n.. ! / een ander clepn viack Eplandeken aen bagboozt dat lept loa dicht aen cla men met laegh water d:oogh voedts daer van op 't valte landt mach gaen. de Haven ſtaet een Kapelleken/ allmen daer inſeplen wil / looptmen daer op ! Dicht bn ’t boo; Enlandeken aen De ooltzpde langhs. binnen bp de liapell: f De / wertmen oock een ialteelghewaer aen de weltzude. Teghen over machmen 't ketten op twaelk vadem. : aa Ban Caltelhaven nae Oldhookt ltreckt de kult meelt ooltnoordoolt en wel! s. et welt / maer C. de Cleare en Oldhookt ligghen verlchepden noozrdoolt ten oolt zupdwelt ten welten chien okte elk mplen. gil Ontrent ten halven tulſchen Caltelhaven en Oldhookt lepdt ecn oogen Ho I ma. e t t e 1 . zac halt! |