tuſſchen de Blaſques en Meſanhed. E ' 6 I | tutt dndex/en metlaegh water boven leggen/diealleen heektmen daer te ſchouwen/ J’ | hen macher aen bepde zvden bp om. Wat veerder in de boche ltaer noch een I telgheheeten Out-kalteel van daer machmen voozt benoozden Great-ille ofce Dn . Eplant van Bierhaven langs zeplen en comen Daer bevolen vpt De Bantren, rel: A hg odere benoorden bat EGplandt is rupm/wijt en ſchoon / derthien/twaelk en thieri hy diep. De oolthoeck van t Eplandt is een ſpitſe ſcherpe hoeck en heel vuyl/ loopt een Geenrif af / daer van kommighe klppen onder / en Clommighe boven H har legghen/ oock met het laeghlte water/ maer de zyde van 't vaſte landc is zu- | uz tnſchoon, In dit gat legghhen noch twee groote kiüippen / Hoogh boven water/ | gr rondom ſchoon / men mach tullchen die kippen okce daer bezupden / tuſſchen | b t voorſz lteenrik/sock daer benoorden langs, tulſchen die en 't vate lant deutz | an 100 int incomen alg uptfeplen / Daer en ig níet bp Dat hinderen can oft men ;1 „Dan Bierhaven tot de noordhoeck van ~ SEplandt Widdp ltreckt de Bantrepn Be wit: | 0009 ennoozdoolt cen ooften vijf ofte les mplen. PRetfens het Eplandt van B. j hy Dalen midden int bâerwater ilt diep veertith) / ſesendertich en dertich vadem/ | jeh het Enlandt vijkthien lelthien vadem/ maer veerder in teghen het Eplandt de | | ip wert het weder twintich en vijfentwintich badem Diep. MBen mach aen ben: | tj pden ban het Eplandt WiDDp (Dat ontrent een mijl langh ig) om loopen / maer dg : | KE zu ofte beoolten om te leplen / mach men bzp dicht by dé noord | tn hoek om loopen/maer zen wepnich om den hoeck loopt een vupl (teentif af/ | t (pn mufquet ſchoot van de wal.dat met hooch water onder en u:! be! | Ben voer teen Bm ien voeg hoek (eggen tue depne Eplanbekeng ts bet groote /men mach aen bepde 3pben/ofte Daer binnen ofte daer bunten by hijoben/nae een wit Edelmans-hups op t valte landt en letten t dacr nekkens op | lh bier oft Vijf vadem, (oo diep ofte D200gh allmen wil / nae datmen nae ofte beet fte wal wil legghen/ ‘tis daer al ſchoone grondt. MIC | I Ine bezupden Widdp wil om zeplen/dient daer wel bedzeven te welen / 't is tul- en H Ü te iddp enhet landt daer bezupdentoc izt u; ne) 0 widdu | J | mmige y. “ wur tou ele y § f lit udende Widdp op 't valtelandt lepdt een Liloolter ofte Abdpe/ bp de Yeren | bje bby Ghenoemt/daer neffeng is de gemeende reede/en [cer goede ZONDE op vier/ | ' Inte és vadem/nae datmen van lande lepde/ daer benoozden lepdt een Eplandes tun de iden »loolaegh/ dat de zee bp ſpeinghſtroom daer overloopt / en dat in | geen clepne mijl beooltende Abbp lepdt een Stedeken op een Ribierken geheeten ben Daer machmen met hoogh water mette boot op varen/ maer met laegh Valgokbt | Cen fh: DV ROTI van de oolthoeéck van de Widdp lept cen haben üüangtch. | en Langerk / allmen vande voorlz hoeck daer nae toe zeplt onemoetrmenten jagen. Wecht in Dat baerwater een groote Klip Daermen aen bepde zvdenmach om | ? he geh daer bunten omilt belt. Aende huren! oe 1 y ei mal eene so oben mg wanen De nnie Eenden |" Mt ar binnen vooz aen lktuerboozts-zyde leggen lommighe vuplen/die met laegh IMI th. kn (pzinck&room boben comen/Dit moetmen (chouwen/anders lt daer binnen . ih goede (etten en goede grondt / Daer is niet meer Dat Hinderen mark! oft men PERS Se mesi I ZN een by het Eplandt de Widdp is / ontrent midden inde Bap/ daer machmen || üt beuten het Eplandt Bierhaven aen de weltzude vande Bapniet lien/ om MIE ewegen heen loo wektelijck ontvalt. | Van