cuffchen C.de Telling ew'Slitehobft. bg: _ | Ve Stakes ban Brodhaven zünuptklippen/ legghende noo;zdwaerteenmil ofr 2:37; || JI " edge zee ban den hoeck benoozden Brodhaven. et Y oefe Breedhavenltreckt zupden Onion Jn ft RT Die | linen de ;) dee moetmen aen bagboozt laten / en loopen Her uf ten zeen | ge groote mijl bewelten Brodl;aven lepdt nach een upthoeck zupdwelt van de [ takes verlchenden.Vandaer ltreckt de kult na Blackrock zundzupdwelt. Black- Blucrsck; | | | | | HEI | # NY j i en groote Hooghe (arte votfe/met neer ander klippen Daer bp/lept van Den | in Be lepe zupdzupdwelt ontrent vyk mplen / en ontrent cen mijl noozD welt | nthoeck Ackelhid. een Eplant/ met een Ackelhid: | pela ig een hoeck b1 Boogh Doet Hem op ban verre als | Noatezgel/daer aen ig Die keer kennelÿck. Binnen dien hoeck leggen noch twee upr kl gun tende hooghe bergen/diemen benefkens den hoeck voo! al et ander landt upter J kerl liet / oo dat den hoeck hem eerlt op doet als drie Eplanden. Men mach | ku chen Ackethid en Blackrock deur zeplen / upten zupden comendelaecmen Ac: | m hid Aen Auerboozt/en Blackroc met De klippen Daer bp aen bagboozt t zeewaert/ 1 hee noordnogydoolt en noorden ten oolten tullchen bepden deur nae den hoeck I pDtodhaven/ 't is daer rupm en wyt. : . | Rec enoozden en broolten Ackelhid leggen verkchepden habens datr goede reede is. Ih It benoozden Ackelhid machmen ooltwaert inloopen / tuſſchen het laeghe lande | nennen aen bagboozr / ent hooghe landt van Ackelhid aen »liuerboort / cot À u îer achter/en ſecten op ſevenatht vadem/voor alle winden verſkhut/,men mach Pu: wedernoozdwaert/okt achter het lande van Ackelid om/zupdwaert weder é 5 § I omen. : : ; . I h! Ackelhid toe Slpnehed ofcre Slpnehookt(by het varende vole Twaelk-pen- Shut: 1 iu Thenoemt / om dat het landt hem op-doet aen cwaelkrondeheuvelkens) 1s de Cwaelf- ; the zuuden ten oolten thien mplen/daertulkchenleggen noch drie Eplanden vooz yenninctt; | th!dote Inwijck / het noordelijcklte okce naelte aen Ackelhid heet Clere/ dat heekt h, ye berghaen t noordepnd heel ltepl/ enaen'tzupdepmd ilt vlack nedergaen- / ihre kt twe: de okte mddellte hett Boche/daer binnen is eenreede/1001 die om zund . !ktewelen/daermen ſeiten mach op vier vadem. Hetzupdeliclte heecde Horle, le.llehen Ackeltnd en Cwaelk-penninck [ent te landewaert ineen (eer Hooge DES rig f tach ÖDuvckerbzoodt/gheheeten H.PatrixHil/okte bp ſommighe Don Partrix/die gj. ii poe verreinz e lien/ en vertiert langh achter het Voozlandt aen de zee/ allmèt | ae oft zupdwaert langhs die kult »eplt. : § 5 I Van'tghety enloopen der ftroomen. n It beo boorfs Dabens en gaten ed weſte Maen/b té en belzuſt in zre von zp AS ooſtnoo;dooſte en weſtzupd- | weſte en noozooſte Maen, . [ A _ Steckinghenenkourſſen. ; | ' Y y T. de Telin ofte Tellinheb tot ilbeg | Van Blathroéli tot Ackelhid zupdooſt eit | ua Ê de Tin tor de oes Ven "Pan Uckelhtd tot Hiinehoofr ofte Twaelf. [ üg oee ban Uzädhavrn tot Black Vr rr Biacikrocé oe Rakol nootden terms j dweſt .. .. gz mplen, ——— 45 mp Hor k Vu : a