Comtner- ; Poozdentenoolten en noordnoordoolt twee groote mplen van Lammek iſle. Baunef- z Ellee ak comc/ofte van bezupden nae dat Gplandt toe.:Coo wortmen aen mie na welt ten noozden tot bp den hoeck van 't Eplandt dat bewelten ban uisg/ EN . tn/ enlaethet Eplandt een groote Kabels lengde aen bagboort ; fet valte la ~ lkkuerboort moet ghp meer lſchonwen / omeen grootr rif dat daer ak (reckt! Eplandt tôe en wat noordwaert aen. Ten epnden dat rif comende,loopt da, | Glaſque teſepien. Heen noorden aen’te met ooltelÿcker/ ken laetlten noordoolt / loopt loo al bV 6 «. landtlangs »londerdaer akte wijcken/ghp (ult niet millen voor de Voert vas 0d 44 Y. . he … owaelf ofte derthien vadem ' te weren tutten Dat Gplandt en het groote x 8 Dekuft van Schotlandt.: lchöon / dart tnachmen rondomeplen y enonder léctenvooz alle winden op hi!! ela „telen een Eplandt bp den hoeck van 't valte landt/ghenaemt Commer-ille/datr proof? tuſſchen dat Eplant en ‘tvalte lant machmen deurleplen in cen ſchoone Bap! ji! men voor alle winden beſchut lepde/en van daer voorzt nae Dunbziton okce dt ui van Glagkr zeplen. Dat voorſlz Eplandt Commer-ille lepdt van t Eplaudt ver»ſchepdenontrent noorden tenoolten. Tot kennille vandat CE plane li aen’t valt landt ontrent een groote mijl bezupden Dat Eplandt € ommer il G ban Beren. + Waer een groot Kafteel/ en noch een Kalteelken een goet Guck Daer Ge f ichn. op de waterkant / dat ktaet recht bezupden hct Eplandt Commer-ille/ okté Die Daer recht bevolen in Ctreckt. Op ‘t ſelve Eplant lkaer dock een Hiatteelket? ql aen’t water. Loopt tullchen het Eplandt enhet vaite landt ontrent WM:: ell! nae 't valtelandt toe in die Bap okte Voert / en lettet daer met u anche ie ! vadem/nekkens een lteenenhups met een Boogaerc daer bp/ ‘c lal dan ontret! Í baden Diep zijn achter u (chip en bertopt u Daer wel. ? V . Omupyxr de Voert van Commer-ille op te leplen nae Glagke / gaeteerlt ii! mt". te comen. Bpden Hoeck comenDe/loopt Daer by om-eerlt oalknoordoolt/ kenzupden-tenlaeclten ooltzupdoolt al bp het zupdlant langs/ ghp lult dan rei qui! GG WET eat ..,. Van tghety en loopen der firoomen. '» ves A Ende luſt ban PerlandebandeTupdro k ; tuſſchen Nerlandi en en ttt cen . avi. R qt | t rgatrent tpeekäbeliengde wap ooo es et” ; é .'Eenznpden ten welten Maenmaecktalpaer het hooghlte water. voor upt een kalkeel aen 't zupdlandt ghewaer werden / Dicht op De wattrh twerbofshkens boomen op ’t Hooghe landt/ recht ooltzupdoolt van ’t kalk? ti dat voorlz kalteeltulCchen die twee bolCchen boomen; en leplt daer op gen' lo loi! recht hec dieplte van de kille langhs loopen / daeris vijf vadem mec hooch! ; yet vadem met laech water. Van de noszdwal ltreckt een groote dzoochteak! valt met heclaeghſte water d)oogh / daerom moetmen de noorzdwal schau pal dezupdwal langhs loopen. Daerlkaet eenwitachtich kalteel op de zup wal is de grondt hart/ daerom als ghp met u loot de hardichepdt gewaer Der ant 1 tepcken dat ghp die doochten te nae comt / keplt oo al voozt opwaert nat het (alt ton/Daer lendt een Eplandeken aen de zupdwal/ datis met laegh water aen vijf ww rt. eM “; en Noozrdroch tot de Cooplandsilles maect HEW: tot de Pul van GAD Jg vl y i;: updooſte en nootdnoodweſte. yo toc aen t Eplandt zan / dhe ; ae a : upten 3upden en noozben MA ee Ee De “bloes come bars uptm weſhin / envale| march; 0 een spee ee ; suttzÜan 1; nua ho mdr Fo rr; tri Fit? ; Ett f racnsz ;106 \ſ unn ® 1o tlunlar a k mA mood af j . / Tei" als.detweederde ju " z'! als: Derdepaerten bande noozDwal nae De zundwal ober de DOE en zn D (id) ; ‘neffens beginnen de voorlz ſanden. In de Kille ilt lteeckgrondt-maer nat ze J