p | Wittke coîrit als op bier paden: matheri niet in | iu Wengenge.cherp Eplande/ rondom ſchoon / van fatfoen zt als eent tufTchen Strangfoort en Bándhaven: 17 | haze hid okt Faire Forlandr is de unterlte noordoolthoeck Van 't valte lant Wan Faire nee ünde K achleens ontrent zup 2 gg ] Ähatlande en Nerlandtop 'tnaelt aen malcander. De Rachleens is een Eplandr Ba rondom mach zeplen / 't31 Daer benoozden ofte Bezupden Dn! (oomen Wil! achleens okte Faire Forlandt denoordoolthoeck van zJJerlandt / tomen ..: th Yet aen de wint ofkte ltroom mach te pas comen. Alen de zupdweltzpde is een kaut 5ap daer t goedtleggen is bp nae voor alle winden. Allmen van bewelen. deon gene bet bezupden De Kachleens Dicht te weren (onder penne w- Uthe hen Peru L>aur Fo! eee ſelf eg en thy den zin de wallen daer viack en ſchoon/ koadatmen daer »ſetten mach waer t Wet zp gen de kult van ‘t valtelant van Jſerlandt op acht okte negen vadem/ u debocht onder t Eplandt op kchoone landtgront. Tegen ovor de Kachleens/ U thy t valtelandc, lepdt noch een clepn hoochachrich Eplandeken/ghebeeren het de et Schapen Erla: aa niet omleplen/maer tullchen Et; 18 ilt wi . ddan de Kachleens ..! rits Dores j de cours welkzundwelt verſchep- bikmplen. Onmrcrent anderhalk mijl daer beoolten aen 't valte landc lende Porto T veen Quade verde Voo7 groote (chepen/De grondris daer vuplen (chery. : : In IT en Skeres Dorus ee Bree liteckeng. | yn blinde Klippen/ Daer men aen bepde $pden mach om ig I f! ih Eplandt/heeft aen de Sade ey q u our EG HE H jn. Om achter Dit Eplandt te komen nat Den ooften/moetmen dichr bu'e Ut! dt langhs loopen/om de voorlz blinden de Kieckens te ſchouwen/ 't 1s daer toon en claer / oftefoomen bupten ofte benoozden De Liieckens daer achter MIt de oolthoeck van ‘t Eplandt wat ſchouwen/oineenblinde klip itggzehnich van de oolthoeck van t Eplandr zt. Aen . noozdweltzude van ES Onee tens erin ek De Zas Dae layghs EPE MEN Set eieuwe [tadt Colran/dat is een quaet gat aminte comen / loo om et Geveke Nige om datter [eer ondiep is. Met (chepen Dit acht boet Diep gaen moeren î n dzie quaert van de vloet hebben eermen Daer in mach. hi a De fuft van Scbotlaid ..) | | U.: | it tui zt uam tt noi Bad DN in ofte Tnwijck ban Tougzean ofte L ookzeen in Sthotlandt Hone Kongo nel van Galwap; lepdt berehenden ban Faire fozlandt Denoordookdek | gya Yerlant ooltzupdoolt ontrent thienmplen/matr de hocck gehreten Cantpz tn n Lookzeen verſchepden noozDwelt en zupdoolt eben mplen / Daer tullchen u tet ren grootewybeVoert noordooltwaert op geheeten Dunbzitan Fprth/ Hino joen 35 op fenltmen nae Glaske in Schotlandt. . ; Furth. Ke j„wijrk van Lookzeen machmen in leplen/en een goetktütkwerghs. wel] eU daer binnentececcen vooz a landen gen we: . "Vaerts »etten bp de tWeede hodge aeck gen deaaltwalap.hicnat mee Maii ad nat 4 W. mijl noozden van de hoeck van Galwap in PAM en die za okt Elzer/ dar mathrmienvzpvichtrönds lhjan Ee EEN achthien badem Diep. # üten / 't 2den vijk mplenlepdt noch een Evlandeken (dicht aen de ooltzude | 3 dee] Evlaut Arren) gheheeten Lamalash okce Lammeite/ oock Do rt MI