1ó De Zeekuften van Yerlandt, qualijck tuſſchen die Kippen ent baffe landt mach Deurleplen / oft men motl ;! uptnemende wel bedzeven zijn. Maer tulſchen dé Noo-dtock en Zupdzock eN | (chone woe Doert Deur! daermen tulpen Deur laberen / en tot veel plactſenlt | mach is over algoede klare ſandcgrondt,les/ levenen acht vadem diep. var Vanbeoolten de Zupdroack / na de Eplanden aen De oolthoeck van De BAV gut Uinockkergus / ghenaemt lioppen okte Koplandt Illes / (van onle Schippt! ch onee! Coopmans Eplanden) is de cours noorzdnoordwelt okte wel loo noozdelij uli! (oop! vijf mplen : want allinen van d’ooltzyde van die Gplandenzupdwaert zen Zp msn met cen zupdzupdoolte ganck rupm ghenoech bupten de Noozd en izlip- rocks heen. Daer tuilchen bepdenlegghen noch ver»ſchepden Splandekens! | ko- pen t:; bluten f daermen hem voor wachten moec / allmen nae bp die wa .. Coplädg De € oplands des ofte Coopmans Eplanden legahen ontrent een ens Jes. mijl ban landt / zÿn op de bupten zyde t’ zeewaert (coon / maer acnde binnen dE {oogen Daer (ommighe reven en buplen af/ midswaters Daer tulchen Dent iew zit Bap van ſes vademdiep, maer 't is belt daer bupten om te loopen, ten wacr voo! pematd BE oge on 0 Gape Bz fe en ee lÿciz / want met een zupdoolte ganck van die noordhoeck nae de voozlz Eplandt dat loopt dacr rupm bupten heen. ü De Bap van Unockergus is eengroote wpde Voert. Ontrent twee myltl' zj Bap untvaert / welt van de Coopmans Eplanden / 18 de reede voor Beno qr Daer is goede anckergrondt op drie en vierdehalfk vadem. Wat meer uptwat ot de noordhjocck / oock aende noor/dzpde van de Bap / ltaet een Uialtecl/ gyeh ; los WMuuvshils Kaltel/ daer nefkens 18 een landtbapken / daer 't leer goedt letten ol wel voor groote als klepne ſchepen/ voor noorden ennoordwelten windt/ !!! zupdweſlte windt maeckt op dele plaecſen »loberereede. € Recht benoozden de noordhoeck van de Bap van Knockkergus lepdttt" “jp Ttontw landeken / gheheeten Konw / van daer ltreckt de kult van Verlandt voott Vijen Eplaudt. noozdwelt ontrent leven ofte acht mplen tochet Eplandt Ragÿleens / datt tl jet yr i Mai- bendenlegghende neghen Matdes oft negen maechoen/ cen mijl bupren land dil wepnich boven water legghen / okte laeghe klippige Eplandekens / en klippen daer bn onder water/die nae 't nooznooydool loo veerupcltrecken/d jooptl . ke op cen groote mijl ofte anderhalf Daer niet en mach ghenaecken. Dat! ";;en eenighe killendeur die vuplen/daermenter noodt loude mogen deur leplen/"! qual î is met geradente onder»loecken allimen betermach. Nietseer langh geledt! hee cen man bn nacht onverkendt daerin/hplieper deur alleen op 't ghecicht va!! tand! ken en barnen des waters / en gheraeckter onbeſchadicht deur / maer nik alt td groot ghevaer. Die van het Faire Fozlandt akkomt, moet ten minltenzuV Ü. joo! oo!ten aen gaen om bupten die voo;ſz vuplen heen te loopen / van de weltz pat oock een lteertken klippen ak nae lande toe. Voozt ik Daer (hoon; oo DAF! [g oll binnen deur machzeplen / dan men mach die Mepden niet naerder komt g; trent ten halventullchen bepden / maer de kulte loo nae allmen wil, die i§ { ‚ Blaer met veel bapen daermen 't over al letten mach-hier en daer legghen n;, gl I .. ghe klippen/maer al boven water/Daer ts niet Dat hinderen Kan; oft MEAT on 0! I Een groote mijl Benoozden De noordhoeck van de Bap van Umocker! ; ldbliee. halk mj zupdzuydwelt van de Mepyden lepteen haven geheeten Olavlitt: ie [H te Kennen/alfmen unten nooden cot; lietmen twee plompe tooznkens/ HEEF hoogher als het ander/ ghelÿck okcmen een »ſchip lach met Cepl en kock/ lo?" okt toplepls/die ltaen op de noozdzude van die Bap.Aendezupdhoeck | atmet" ou dat Epländeken Unie in t ghelicht krÿght! loopemen daer dicht bp om. : „ berkennen / men loopt Datr midtstwaters in. Maer alfnien wpten supD fiet noozdwaert tot Faire folandt 7 ilt Voogt een Beel (choone kult/ DAF Fl bp heen math »ſeplen / bzp en onbekchzoomt / oft men moet verre vanlandt" nae de Schotſe kult/ bupten de voo!lz Mepden om. : "f # tif twee mplen benoozDen de Ban ban Knorkfergus: Dat zijn groote Bl ht | LE Lo gr eras DZ BE LD Srem ese q.. Err: rondt eplandekenokte klip/gheheetende Knie/een kennelÿck merck om del F FFF. Er sg zi D/ -