van Glaskarick tot Dubling, 1 Skeeter 3ijnde/lentmen Datr open boog zet. Menlepdt daer op Acht ofte negen dem/ hoe naeder het Eplandt hoe dieper. Die plaetſe noemen de Engellchen de 4 hide grondt vupl en »ſcherp. ti lvoghe hoeck/ſchÿnt van verre als een Eplande ce zin/maer is imer een ſmalle Vedenho. Es heellaeghe hals aen ‘t valle landt batt / Dar benoozden leggen De Eplanden lndt-ep en Lambep/ die machmen bezupden den hoeck Hout ( vooz 't gat van u ziinde) over dien voor»z lmallen hals heen lienn. . in.De Sond van Dalke tot De Bare van Dublin is decours noordnoordwelt-/ dat vaerwarcer ilt diep negen / acht! (eben / bijf en vier badem/ foe nader de Bare ttdzvoghe: water. Doo opleplende / lult ghp de weltelickte klip die bupten aen Eplandt van Dalke lept / een handtlpaeck lengde open van t Eplandt ofte De be slippen af Bouwen / enalloo voor t gat komen / (onder hinder van c landete en Okte ghp meucht wat ooltelÿckerzeplen recht op het laeghevandenoozd- al Menen opt logt vaer bp langs nae De Bare tor, Hoo ghp upten noozden komt/ 1 uchdp dicht bp den hoeck Hout ofkte Hedehouc op t loot omloopen / en al bp de al langhs tot voor 't gat/ daer langhs ist dieplte warer/ maer nae Dalke toe to Aer. Dande zupdtwal loops een groote Keert (andt af / bp nae tot teghens De a Al acn/Daer benoozden gaet Het diep in. Op die eert cen wepnich binnen De Dane een baecken van een malt ghemaeckt / bp De Engellchen ghenoemt de Haerſing: hu ! boorf; (andt niet te nae tt lt uten ie z); Meértken Mi achter sen her hooghe lande van Hedcho bt; Panch stehen- lzsén van tſane a E E SEN E Da Uh nach neffens den hoeck van’t lant / twelck bp eenſtuck h! u dr Uthe au upt»ſchier. Omdaer boven te zeplen/ oo loopt foo Un) et be- ire q gh komt recht over een halteeltgs: y uetoern [ je elken end? Dg de ladt ltaet/ okt als de Paerſlingh komt tuſlchen dat voo;ſz ka denmne- ût; Dan ziit gp al boben de punt van’t landt/ gaet dan welt cen zup voeten EGG n : MI I AIS Gl oee Sgct binnenbetfande ty Aken in Poelbeg / daer ilk vier vadem diep met boogh water, 'T merck ban eedt ik ee dc is/ en een merck verltreckt om her Canael van Wickloo intezeplen) legt over een anderen laegher bergh/ Dan zijt ghy op 't belt DIN U: Vee aw DO B kater ts u u r- te legghen de landen Daer rondomdie reede key! | ch’ t meer innewaert aende noorz-dzpde vande Voert nef- | th. th De) qu j Utttzw tw: / in een poel/ daer met laegh water neghen en Ueede nefa " h "oe Ween u kt/maer rondom 't chip (ghelÿck tot meelt alle plaetſen vande fenstlani in bal bet gheheel droogh / loo datmendaer pas mach [wapen en dzapen/ men tark. ,' Ui pen Daer in t zupdzupdoolt en noozdnoozdwelt. Een zupdoalte en noozde doo de (: in en ee zin/ moetenle alin Poelbeghbly- | tige ch rt die rs f; Ne black/ en valt daer met laegh water heel he g. cet een daghelijcr tn kanmen voor de ltadt niet komen met een (chip Dat "t. VE iep gaet/ maer bp een ſprinck met (chepen Die (even ofte acljt boeten Diep [itizttootdzude van de Riviere / een wepnich upterlijcker dan De Kadt / teghen Ut / lept een Eplandeken/ daer binnen is een bequaeme plaecſe om lche- 3 ded Z 3 Boeck, B z De . * dy oenteede ! menmach t niet weltelÿcker ketten als vooz het Dozp / bewelten hec ; SPO 9rdhoeck van de Bap van Dublÿn / gheheeten Hout ofte Hedenho is een wout ofte gf dat ghp dien vooz=lchzeven bergh als een lupckerbroodt (daer hier voo- Veelbeen. INI IML