tuffchen Waterfoort ende den hoëck van Glaskarijck, $ | oor maeckt; lkreckende van 't Soudze ak. 't SouDdze dat ig De zundhoe ck ban | ande ban Weltfkoozts haven. ;lande afwijcken/ om bupten 'tzandt te komen/ dat vande.)aenmans-padts ak- dz êt/ doch moet uoock wachtenniet al te verre daer ak te wÿcken / want loo ghp ,krbupten komt tor op derhien vadem / ghy lult te nae aen de banck komen die ziten lepde/ die is aendebinnen-kanc heel lteplen ſchor daeromen wÿckt niet ver- ban dewalals op leven/ acht ofteneghen vadem / maer wat bet noordwaert ko- te jde\onerent Haenmangs-Padts/ dan meutht ghp welop thien en elk vademdiep- hocken, Haenmans-Padts en meuchdp oock niet nader Komen als op keven pi gn op de Bare van Weltfoort welen 7 èn De dyoochte ban Haenmans- : ts ſchouwen/ te weten Daer benoodenom / loo neemt acht op. dele mercken: Oes noozdzyde ban 't gat vanWeltkoort lepdt een hooghe bergh met een ronde boy el/ die boven 't voorlandt uptkickt : eneen kalteelken inde laeghte/ wepnich ben kn de ltrandt teghen ‘t landt aen te lien / bzenght die ronde heuvel een wepnich bin do)den dat kalteelken / enſeplt daer ſoo op aen / maer en bzenght Die heuvel niet h [len oft bezunden datkalteelken/ oft ghp ſoudt noodt hebben van t ſandt van nmans-.Padts / ter noodt okte bp (cherpe windt loudt ghp die over malkan- kauder te houden / te weten het Kaſteelken bezupden die heuvel.. Oft ghebeurde op 's vz merckenniet welen moch fien ofte onderkennen / Coo Dn 'zu h andt van de Haenmans-Padts op leven vadem omloopen londer mom dante weten wanneer ghp verre ghenoech omde welt gheleplt / okte Haen- s-Padts ghepalleert/ enopen vooz ‘tgat zÿt : loo lule ghp in 't zupdlandt een iy etlken lien / dat ontrent dzie mplen te landewaert in binnen de ktrande ltaec/ u, takgaen van 't hooghe landt van Welkkoort / ontrent zupdwelt ten welten van dals dat op die lîreeck vanuis/ en dattet ltaet tuſſchen die twee noordelÿcllte zit nkens / die op de voetſtrandt op t Soudze (dat is op dezupdwal ) legghen / loo vu HYaenmans-Padts ghepalkeert / ſepit dan op die mercken van dat lialteel- liz. de de dupnkens aen / over de dzumpel oft Barevan ’t gat / Daer is bp Hoogh ban parent 16 voetendiepte. Sop haelt ghp de upterlte vlackte aen den hoectz | [ire nere ghepalleert zit / Cult gip wat nae Yaenmans-Padts. Oe binde heel Gepl ig / op Datude Groom niet en bzenghje op de r baer Noozdgronden/ daer de malt op ltaet/dat is een Fockemalt vaneen »chip dat | Be Leben en in’t ſant ghewelc lepdt/ netkens die Fockemaltzpn die No01D- hh r en lkepl/maer buptenenbinnen heelvlack opgaende id | gy Bie gat en op De Bare maeckt een oolte En wette Maen dat hoochlte water/ KN ße: loopt Dan noch een halk ghetp verbp her gat lterck om de nooprd / bos gat en op de Bare het hoochlte wacer is / loo loopen de ltroomen noclhz ee Nie) meer noozdelijcker wert omgheworpen / en dat het gat nu noozdelijcket I.:: tau) hiet oz; o en Galen sijne Ghelÿck als de vloet nae 't hoochlte water in Ee ep een half ghecp ofc dzie urenlterck om denoord loopt / (oo loopt De ebbe Woe, ghetp noch om de zupd nae het laeghlte water, doch niet loo Berch alg Uses. U Noozdgronden en Haenmans-Padts nekkens de malt vÿk vadem dieptt Mop loopt al bp Paenmang-Padts langhs tot tegen de boerfirant aen / en datt n/a de noozdwal / om De gronden te mpden / die beweſten boven t Houdte ti ae „u meught de dz0oghce aen de noordzyde wel loodenop thien ofce elk voe-. Nije guy DD ga. In 't rechte diep van dit overſlach zuldy met hooch wa- : 3 deel, 3 Boeck, M z Het Maer»oo u chip dieper gaet / loo moet g hp upt Grenbapleplende; vz wat van B toochte ||| ter moghen bzenghen / en loo daer op aen zeplen/ dan tis belt die watupt mal- ° „ erde dzumpelzünde / kult ghp dzie / vierdehalk / vier vadem/ enin dekilletuk4